vår 2022
MUS-1508 Musikkhistorie og musikkanalyse 1 - 5 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MUS-1508 Musikkhistorie og musikkanalyse 1 5 stp

Innhold

- Oversikt over historiske hovedlinjer innen vestlig kunstmusikk, jazz/improvisasjon, populærmusikk og verdensmusikk inklusive samisk musikk og musikk fra nordområdene 

- Innføring i musikkanalyse, med særlig vekt på ulike analytiske metoder. 

- Musikkhistorisk oversikt hvor et utvalg av verk fra ulike epoker, sjangrer og stilarter blir gjenstand for analyse.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

- Om hovedlinjer i den vestlige klassiske musikken 

- Om ulike sjangere innen den rytmiske tradisjonen, 

- Om samisk framføringstradisjon 

- Om verdensmusikk, særlig musikk fra nordområdene

Ferdigheter 

- Kunne drøfte forskjellige musikktradisjoner, med utgangspunkt i tekniske, historiske og sosiale analysemetoder.

Generell kompetanse 

Evne til refleksjon over musikkhistoriske og musikkanalytiske problemstillinger i en større kulturell kontekst.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre, med ukentlig undervisning organisert etter tema/musikkhistoriske emner. Studenter skal arbeide individuelt/i grupper med gitte oppgaver. Studenter deltar i undervisningen med presentasjoner og ulike framlegg. Nærmere beskrivelse av tema, oppgaver med mer framkommer i semesterplan. Individuell veiledning.

Studenter deltar på en ukes folkemusikkurs første semester.  


Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er høst 2022

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen: 

- 2- 4 refleksjonsnotat med utgangspunkt i logg over lytteeksempler 

- Folkemusikkurs 

- Kurs i samiske framføringstradisjoner

Eksamen/vurdering:

Hjemmeeksamen

Vurderes med gradert karakter etter en skala fra A-F.

Kontinuasjon påfølgende semester.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: MUS-1508
  • Tidligere år og semester for dette emnet