vår 2022
MUS-2111 Lytting og gehør 2 - 5 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på:

- aktiv lytting, memorering, strukturering og begrepsliggjøring av musikalske forløp

- lesing og skriving av melodi, rytme og harmonikk

- auditiv forestilling av musikalske forløp

- identifikasjon og beskrivelse av tonale og fritonale melodiforløp, polyrytmikk og avanserte akkordprogresjoner med tonale utsving og modulasjon

- kunnskap om intonasjon, og praktisk arbied med intonasjon

- bevisstgjøring av øvestrategier i gehørfaget, og hvordan disse øvestrategiene kan brukes i arbeid med hovedinstrument


Hva lærer du

Etter bestått emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

- om bruk av gehør i eget arbeid med musikk i forskjellige kontekster

- om ulike former for intonasjon og innsikt i ulike måter å arbeide med intonasjon på

- om ulike øvestrategier og hvordan arbeidsmåter fra emnet som kan brukes i arbeidet med hovedinstrument og kammermusikk

Ferdigheter:

- kunne lese og gjengi fritonale og modale melodier, vekslende taktarter, polyrytmer og harmoniske forløp

- kunne gjenkjenne auditivt harmoniske funksjoner og melodiske og rytmiske forløp

- beherske lesing og notasjon av flerstemte forløp, med vekt på modulasjon

Generell kompetanse: 

- være fortrolig med enkeltdisiplinene fra Lytting og gehør 1 på et høyere nivå: aktiv lytting, memorering, strukturering og begrepsliggjøring av musikalske forløp, lesing og skriving av melodi, rytme og harmonikk, indre musikalsk forestillingsevne

- kunne identifisere, lese og gjengi tonale, modale og fritonale melodiforløp, polyrytmikk og akkordprogresjoner

- ta i bruk gehørbaserte øvestrategier i sitt arbeid med hovedinstrument og ensemblespill

 

Studenter innen rytmisk sjanger skal i tillegg ha innsikt i den rytmiske musikkens særlige kjennetegn, virkemidler og forutsetninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre. Undervisningen foregår i grupper av ulik størrelse og individuelt ved særskilte behov.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

- 70 % deltakelse i undervisningen

- minimum 8 innleveringer bestående av transkripsjoner, prima vista lesing og auditiv analyse 

Eksamen:

Mappevurdering bestående av minimum 8 innleveringsoppgaver.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: MUS-2111
  • Tidligere år og semester for dette emnet