vår 2022
MUS-2207 Komponering og arrangering - 30 stp

Sist endret: 30.03.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

 • Fri komposisjon
 • Komponering og arrangering innen ulike stilretninger, sjangere og musikktyper
 • Satslære; harmonilære, kontrapunkt, formlære og notasjon/partituroppsett
 • Arrangering og instrumentasjon for ulike besetninger og ulike stiler innenfor samtidsmusikk


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal

 • Ha spesialisert kunnskap om et utvalg relevante komposisjons- og arrangeringsteknikker
 • Ha avansert kunnskap om ulike instrumentgrupper samt om nivåtilpasset idiomatisk notasjon
 • Kunne bruke relevant emnekunnskap for å fasilitere kreative prosesser i musikkskaping
 • Ha inngående kunnskap om relevante digitale hjelpemiddel for komposisjon/arrangering
 • Ha et avansert musikkfaglig begrepsapparat knyttet til komposisjon-/arrangeringsprosesser
 • Ha reflektert kunnskap om forholdet mellom notert og klingende musikk

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • På en selvstendig måte komponere/arrangere for ulike besetninger i ulike sjangre
 • Bruke relevante digitale verktøy i komposisjons- og arrangeringsprosesser
 • Reflektere over sin egen kreative prosess knyttet til komposisjon/arrangering
 • Analysere og kritisk vurdere egne og andres musikalske komposisjoner/arrangement

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • Formidle omfattende selvstendige arbeid i form av musikalske komposisjoner/arrangement
 • Kommunisere om kreative prosesser knyttet til komposisjon/arrangering
 • Analysere problemstillinger knyttet til åndsverk, opphavsrett og plagiat i musikk


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Gruppeundervisning og individuell veiledning. Emnet går over to semestre.

Eksamen

Følgende arbeidskarv må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

- Innlevering av 3 oppgaver i form av partitur og lydopptak

- 3 offentlige framføringer av arrangementog komposisjoner fra arbeidsmappen

Eksamen:

Individuell mappevurdering. Mappen består av ett selvvalgt arbeidskrav samt avsluttende komposisjons-/arrangeringsoppgave.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått

Kontinuasjon påfølgende semester


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: MUS-2207