vår 2022
MUS-2501 Hovedinstrument 3 - 30 stp

Sist endret: 19.05.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Fagstudium i musikkutøving - bachelor,  og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-1610 Hovedinstrument 2

Innhold

Emnet fokuserer på:

-  Videreutvikling og vedlikehold av utøvende ferdigheter på hovedinstrument med vekt på instrumentalteknisk og musikalsk arbeid inkl. samspill, ulike metoder for innstudering og utvikling av gode arbeidsrutiner

- Tilegnelse av nytt og noe mer spesialisert solo- og samspillsrepertoar fra epoker, ulike stilarter og sjangere som er sentrale for instrumentet og som bør inkludere norsk musikk og gjerne samisk musikk og annen tradisjonsmusikk fra nordområdene, og større sentrale verk. Repertoaret kan inneholde egenprodusert materiale.

- Videreutvikling av øvingsmateriale som fremmer tekniske ferdigheter, gehørspill, prima vista og improvisasjon


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

- Ha innsikt og kunnskaper om et bredt solo og samspillsrepertoar som er relevant for sitt instrument. -- - Ha god oversikt over instrumentets virkemåte, oppbygning og historiske utvikling samt nyere og mer eksperimentelle måter å bruke instrumentet på.

- Kjenne til fag- og yrkesetiske problemstillinger.

Ferdigheter:

- Kunne på en selvstendig måte tolke notasjoner og anvisninger fra ulike epoker og sjangere, og kunne omsette det til et musikalsk resultat solistisk og i forskjellige besetninger.  

- Kunne bruke kreative og selvstendige arbeidsmåter, herunder improvisasjon.

Generell kompetanse:

- Være sikker utøver med gode tekniske og musikalske ferdigheter og evne til å arbeide målrettet og selvstendig med nytt repertoar alene og i samarbeid med andre utøvere.

- Ha evne til å fremføre musikk i ulike formidlingssituasjoner og kommunisere skriftlig og muntlig med sitt publikum.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med individuell og gruppevis undervisning og veiledning. Studenten skal arbeide med repertoar fra ulike sjangere, stilarter og epoker, og må etter oppsatt plan delta i prosjekter, ensembler og offentlige konserter.

En vesentlig del av studiet består av egenøving, og det forventes at studenten tar selvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av egen arbeidsuke.


Eksamen

Arbeidskrav:

- Semesterprøve ca. 20 minutter

- Repertoarliste med samlet gjennomgått repertoar på minimum 60 minutter, herav minst 20 minutter kammermusikk og 20 minutter offentlig framført

- Utøvende konsertdeltakelse i kammermusikk/samspill hvert semester.

- Eksamensprogram med programkommentarer

Eksamen: Utøvende eksamen med varighet på 45 minutter der opptil 15 minutter kan være kammermusikk/samspill. Individuell vurdering med gradert karakter etter en skala fra A - F.

Kontinuasjon påfølgende semester.


Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: MUS-2501