vår 2022
MUS-2602 Hovedinstrument instrumentalpedagogikk 2 - 20 stp

Sist endret: 30.03.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Fagstudium i musikkutøving -  bachelor,  og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-2502 Hovedinstrument instrumentalpedagogikk 1

Innhold

- Videreutvikling av utøvende ferdigheter, og utprøving av nye spillestiler på hovedinstrument med vekt på instrumentalteknisk og musikalsk arbeid inkludert samspill, og bruk av ulike metoder for innstudering og utvikling av gode arbeidsrutiner og evne til samarbeid.

- Tilegnelse av nytt relevant repertoar som omfatter solo og kammermusikk-/samspillsverker fra ulike epoker, stilarter og sjangere som er sentrale for instrumentet og som bør inkludere norsk musikk og gjerne samisk musikk og annen tradisjonsmusikk fra nordområdene, og større sentrale verk. Repertoaret kan inneholde egenprodusert materiale

- Videreutvikling av øvingsmateriale som fremmer tekniske ferdigheter, gehørspill, prima vista, improvisasjon og formidling

- Kunnskap om kunstnerisk og metodisk utviklingsarbeid og forskning som er relevant for sitt hovedinstrument.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte

Kunnskaper:

- Ha innsikt i og kunnskap om et allsidig solo- og samspillsrepertoar som er relevant for den yrkesvirksomhet de forbereder seg på å møte, og har innstudert en betydelig del av dette.

- Ha god oversikt over instrumentets virkemåte, oppbygning og historiske utvikling samt nyere måter å bruke instrumentet på.

- Kjenne til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning som er relevant for sitt hovedinstrument

Ferdigheter:

- Kunne på en selvstendig måte tolke notasjoner og anvisninger fra ulike epoker og sjangere, og kunne omsette det til et musikalsk resultat i forskjellige besetninger.

- Beherske hensiktsmessige teknikker for innstudering og øving.  - Kunne bruke kreative og selvstendige arbeidsmåter, og kunne reflektere over egen interpretasjon og justere denne under veiledning. Generell kompetanse:

- Være en utøver med gode tekniske og musikalske ferdigheter som kan realisere og formidle kunstneriske intensjoner på sitt hovedinstrument og i samspill med andre, samt bruke dette i undervisning.

- Kjenner til og kan forholde seg reflektert og kritisk til fag- og yrkesetiske problemstillinger

- Kunne fremføre musikk i ulike formidlingssituasjoner, og kommunisere muntlig og skriftlig om den musikken som fremføres og å vurderer sine virkemidler ut fra den gitte situasjon og målgruppe


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med individuell og gruppevis undervisning og veiledning. Studenten skal arbeide med repertoar fra ulike sjangere, stilarter og epoker, og må etter oppsatt plan delta i prosjekter, ensembler og offentlige konserter.

En vesentlig del av studiet består av egenøving, og det forventes at studenten tar et selvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av egen arbeidsuke.


Eksamen

Arbeidskrav:

- Semesterprøve ca. 20 minutter

- Repertoarliste med gjennomgått repertoar på 45 minutter, herav minst 20 minutter kammermusikk og 20 minutter offentlig framført

- Utøvende konsertdeltakelse i kammermusikk/samspill hvert semester.

- Eksamensprogram med programkommentarer

 

Eksamen:

Utøvende eksamen med varighet på 40 minutter der noe av programmet kan være kammermusikk/samspill. Vurderes med gradert karakter etter en skala fra A - F.

Kontinuasjon påfølgende semester.


Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: MUS-2602