vår 2022
MUS-2902 Fagdidaktikk 2 - 15 stp

Sist endret: 23.05.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

1. Klassen

 • Musikkfaget i grunnskolen: Læreplan, aktivitetsformer og metodiske aspekter
 • Dokumentasjon og prestasjonsvurdering i kunstnerisk arbeid

2. Samfunnet

 • Ulike retninger innen didaktikk
 • Begrunnelse for musikkpedagogisk virksomhet: musikkens betydning for individ, kultur og samfunn
 • Det flerkulturelle samfunnet med særlig fokus på minoriteter i Norge og posisjonen til samisk musikk og kultur

3. Ensembledidaktikk

 • Band og samspill i grunnskolen
 • Arbeid med korps, kor, strykeensemble eller band (fokus på repertoar og innstuderingsmetodikk)

4. Arbeid med individuell prosjektoppgave

I samarbeid med faget pedagogikk arrangeres det to prosjektdager med følgende temaer:

Det forskende blikket (FoU-arbeid, vitenskapelig metode, prosjektoppgave)

Faglig skriving (Prosjektfremlegg, skriveworkshop)


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • være kjent med aktivitets- og arbeidsformer i musikkfaget i grunnskolen
 • være kjent med aktuelle læreverk og relevante lærebøker for musikkfaget i grunnskolen
 • ha kjennskap til vurderingsformer i undervisning med vekt på estetiske innhold og kunstnerisk prestasjon
 • være kjent med problemstillinger og arbeidsmåter innen kunstnerisk forsknings- og utviklingsarbeid
 • ha et funksjonelt samspillrepertoar for musikkundervisning i grunnskolen og beherske varierte innstuderingsmåter

Ferdigheter

 • kunne planlegge og gjennomføre musikkundervisning i klasserommet
 • kunne velge adekvat repertoar og lede prøver i kor, korps eller andre ensembler
 • kunne drøfte musikkpedagogiske spørsmål i kontekst av et flerkulturelt samfunn

Generell kompetanse

 • kunne gjøre rede for ulike didaktiske retninger, deres sentrale kjennetegn og betydning for individ, samfunn og kultur
 • kunne drive eget faglig utviklingsarbeid og legge fram resultater i form av muntlige presentasjoner og skriftlige fagtekster


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre, med undervisning i gruppe og individuell veiledning.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

 • minst 80% deltakelse i undervisning og veiledning
 • godkjent problemstilling for prosjektoppgaven

Eksamen

Eksamen består av to deler som vektes likt:

 - Prosjektoppgave over selvvalgt tema (ca. 6000 ord)

- Muntlig eksaminasjon i pensum

Vurderes med gradert karakter etter en skala fra A til F. Ved stryk må kandidaten avlegge ny prøve i den delen som ikke er bestått.

Kontinuasjon påfølgende semester


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: MUS-2902