vår 2022
MUS-2904 Pedagogikk 1 - 15 stp

Sist endret: 18.03.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

1. Individet

- Barns utvikling og læring - Barns lek og livsverden - Musikkpsykologi

- Eleven i kulturskolen

- Tilpasset opplæring

2. Gruppen

- Kommunikasjons- og gruppeprosesser

- Pedagogisk kommunikasjon

I samarbeid med faget fagdidaktikk arrangeres det to prosjektdager med følgende temaer:

Det kroppslige fenomenet (fenomenologi, uttrykks- og prestasjonsaspekt, motorisk læring, ferdighetslæring, øving)

Det estetiske perspektivet (estetikk og musikkestetikk som utgangspunkt for musikalsk opplevelse, kreativitet og læring)


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • kunne diskutere og reflektere over barns læring og utvikling i et pedagogisk, kulturelt og musikalsk perspektiv.

Ferdigheter

 • ha ferdigheter, kunnskap og innsikt i å kommunisere med elever, foreldre/foresatte, kolleger, ledelse og andre som har ansvar for barns oppvekstmiljø.
 • kunne analysere og vurdere grunnskolen og kulturskolen som organisasjon fra ulike perspektiver.

Generell kompetanse

 • kunnskaper om læringsprosesser og hvordan barn i ulike aldre lærer, og kunne analysere enkeltelevers og elevgruppers læringsprosess i lys av ulike teoretiske perspektiver.
 • Kunne forstå musikkens og estetikkens rolle som identitetsskaper for barn og unge


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre, med undervisning i gruppe og individuell veiledning.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

 • minst 80% deltakelse i undervisning
 • muntlig presentasjon knyttet til tema 1 Individet
 • skriftlig oppgave knyttet til tema 2 Gruppen

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen om pedagogisk teori

Vurderes med Bestått/Ikke bestått

Kontinuasjon påfølgende semester.  


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: MUS-2904