vår 2022
REI-3901 Masteroppgave i reiselivsledelse - 30 stp

Sist endret: 25.04.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

REI-3201 Reiselivsledelse, REI-3202 Bærekraftig reiseliv og offentlig forvaltning, REI-3203 Risikostyring og opplevelsesproduksjon, REI-3204 HR i reiseliv, REI-3205 Reiselivsmarkedsføring

Innhold

Mastergradsoppgaven er et selvstendig forskningsarbeid gjennomført i henhold til vitenskapelige prinsipper og metoder, og skal bygge på teoretisk innsikt. Oppgaven kan være et forsknings- eller utviklingsprosjekt. Med sistnevnte menes det at oppgaven kan fokusere på praktiske utfordringer for en bedrift, destinasjonsselskap eller andre organisasjoner som jobber med reiseliv. Oppgaven skal uansett oppfylle grunnleggende krav til et vitenskapelig arbeid både med hensyn til problemstilling, metodebruk, analyseformer og innhold.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten kan

 • redegjøre for metoder, teori og eksisterende forskning på fagområdet
 • formulere forskbare problemstillinger og tilpasse disse til tilgjengelige data
 • analysere tilgjengelig data

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge og gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse fundamentert på eksisterende teori og forskning som studenten selv har funnet fram til
 • bruke teori og eksisterende forskning i analyser av foreliggende eller selvproduserte data på en slik måte at det tilfredsstiller grunnleggende vitenskapelige krav

Generell kompetanse

Studenten kan

 • vurdere og bruke forskningarbeid og vitenskapelige artikler gjort av andre til å belyse utfordringer og problemstillinger som er relevant i reiselivsnæringen
 • bidra med avansert forskningskompetanse i nytenkning og innovasjonsprosesser slik at studenten på sitt spesialfelt kan bidra til økonomisk, kulturell eller miljømessig bærekraft


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av kollektiv og individuell veiledning. Studenten får tildelt individuell veileder for mastergradsoppgaven etter å ha bestått minimum 40 studiepoeng av studiet. Det arrangeres samlinger i skriveperioden hvor studentene får mulighet til å presentere og diskutere masterprosjektet med studenter og faglærere, med spesiell vekt på å utvikle arbeidet til en ferdig masteroppgave. Nettbasert læringsplattform anvendes til å støtte for eksempel kommunikasjon, samarbeid og læring.

 

Emnet vil bli evaluert i henhold til kvalitetssystemet til UiT-Norges arktiske universitet


Eksamen

Arbeidskrav 70 prosent deltakelse på fellesaktiviteter som samling, undervisning og seminararbeid.

 

Mastergradsoppgaven gjennomføres som et forskningsprosjekt eller utviklingsprosjekt. For begge vil det være krav til analyse basert på teori og eksisterende forskning. I tillegg skal man anvende foreliggende data eller samle egne innsamlede data. Tema og problemstilling skal igge innenfor studiets tematiske fokus. Mastergradsoppgaven kan skrives alene eller i grupper på to studenter. Mastergradsoppgavens omfang skal være på ca. 14000 ord (ca. 40 sider), inkluderte referanser og noter. Eventuelle vedlegg kommer i tillegg, men bør begrenses. Dersom to studenter skriver sammen skal omfanget være på ca. 20000 ord (omtrent 55 sider).

Mastergradsoppgaven avsluttes med en muntlig eksamen under forutsetning av at det skriftlige arbeidet med mastergradsoppgaven er bestått. Under den muntlige eksaminasjonen kan kandidaten stilles spørsmål i tilknytning til mastergradsoppgaven. Kandidater som har skrvet mastergradsoppgaven i gruppe, er sammen under den muntlige drøftingen av denne. Dersom oppgaven skrives i gruppe skal det loggføres felles arbeidsmøter og det skal gis et kort sammendrag av hvem som har utført hva i besvarelsen.

Mastergradsoppgaven leveres elektronisk ved opplasting til UiT Norges arktiske universitets åpne vitenarkiv for faglig og forskningsrelatert materiale Munin innen gjeldende leveringsfrist. Framgangsmåten for elektronisk publisering i Munin er beskrevet på universitetets hjemmesider. Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf. Eksamensforskriftens §22)

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen jf. Eksamensforskriftene.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: REI-3901