vår 2022
SAM-1013 Samisk språkkunst - 10 stp

Sist endret: 08.07.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelor i  nordsamisk som morsmål og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Studenten bør kunne samisk på morsmålsnivå.

Søknadskode 9199 -  enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Emnet gir en god innføring i språkbruk i ulike sammenhenger. Det vil bli brukt ulike metoder og tilnærmingsmåter for å analysere hva som kjennetegner kommunikasjon og språklige virkemidler i forskjellige stilarter. Emnet legger vekt på blant annet samiske idiomer, lek med språket, gåter og ordtak. Både samiske klassikere og nyere litteratur vil utgjøre pensum. Emnet vil også ha en praktisk side der studenten skal øve opp sin egen språkbruk.

Hva lærer du

Etter bestått eksamen har studenten følgende læringsutbytte:  

Kunnskaper

Studenten har:

 • bevissthet om språkbruk i forskjellige samiske tekster
 • kunnskap om tradisjonelle uttrykksmåter og samiske idiomer og bruken av disse i litteraturen
 • kjennskap til klassikere i den samiske litteraturen
 • bevissthet om hvordan litteratur skrevet på samisk kan støtte opp om egen språklige uttrykksevne

Ferdigheter

Studenten kan:

 • demonstrere kunnskap og evne til å presentere og drøfte ulike typer fagtekster
 • foreta egne vurderinger av stilistikk og sjangertilhørighet i samiske tekster
 • formidle kunnskap om ulike stilarter i samiske tekster
 • produsere ulike typer fagtekster
 • bruke tradisjonelle samiske uttrykksmåter i sin egen skriving

Kompetanse

Studenten kan:

 • foreta egne vurderinger av stilistikk og sjangertilhørighet i samiske tekster
 • være med på, og bidra til, faglige diskusjoner om samiske isiomer, tradisjonelle uttrykksmåter og språkvalg


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er nordsamisk. Mesteparten av teksttilfanget i emnet vil også være på samisk, fortrinnsvis nordsamisk. En del av pensumlitteraturen vil være både på samisk, norsk og engelsk. Eksamensspråket er samisk.

Undervisning

Undervisning gis i form av forelesninger og seminarer. Det vil i alt være fire samlinger i løpet av semesteret. I de undervisningsfrie periodene skal studentene arbeide med å produsere egne tekster. Denne modulen forutsetter at studentene følger undervisningen og bidrar aktivt til diskusjonene under seminarene, og passer derfor dårlig som selvstudium.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • et skriftlig arbeid på 2-4 sider over et selvvalgt emne

Arbeidet presenteres for de andre studentene i plenum. Det innleverte arbeidet skal være et kåseri, essay eller en faglig artikkel. Oppgaven kan utvikles til å bli eksamensarbeid i form av en semesteroppgave. Oppgaven skal leveres til fastsatt tid, som det opplyses om på første samling.

 • obligatorisk frammøte på 3 av 4 samlinger

Arbeidskravene må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av:

 • en semesteroppgave på omtrent 1200-1500 ord

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-1013
 • Tidligere år og semester for dette emnet