vår 2022
VID-6039 Veiledning for yrkesfaglærer - 15 stp

Sist endret: 17.06.2022

Søknadsfrist

01. mars på http://udir.no/videreutdanning (for stipend og vikar-ordning)

ca. 15.mai på http://uit.no/evuweb for restplass-søkere.

Se https://uit.no/utdanning/videreutdanning/ilp for mer informasjon


Emnetype

Videreutdanning på bachelornivå rettet mot yrkesfaglærere. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Søkere må dokumentere:

 • Fullført faglærerutdanning eller PPU-Yrkesfag

 

Deltakerne må gjennom studiet være i et ansettelsesforhold som yrkesfaglærer som tillater at de kan prøve ut pedagogiske opplegg i egen klasse. UiT vil ikke kreve dokumentasjon på arbeidsforholdet, men dette er en forutsetning for å kunne gjennomføre arbeidskravene.


Innhold

Emnet skal gi formell veilederkompetanse. Det er utformet for å møte sentrale føringer om veilederkompetanse for praksislærere og for veiledning av nyutdannede lærere. Emnet har fokus på eleven og hvordan veiledningsprosesser gir grunnlag for å tilpasse undervisningen og opplæringen etter elevens behov.

Studiet tar for seg følgende overordnede tema knyttet til veiledning:

 • Veiledning som fagfelt, tradisjoner og modeller
 • Grunnleggende veiledningsferdigheter
 • Relasjonskompetanse, vurdering og etikk i veiledning


Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten skal ha:

 • Kunnskap om veiledning som fagfelt.
 • Forståelse for veiledningens betydning for relasjoner, undervisning,                                individuelle læringsprosesser og for læringsfelleskap         
 • Kunnskap om profesjonell yrkesutvikling og utfordringer knyttet til overgang fra utdanning til yrke
 • Kunnskap om ulike etiske aspekt i veiledning.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Utvikle og tilpasse veiledning i ulike kontekster
 • Planlegge, gjennomføre, analysere og vurdere veiledning av elever, studenter, nyutdannede eller kollegaer både individuelt eller i grupper.
 • Vurdere elever og yrkesfaglærerstudenter ut fra veiledningsmøter og praksissituasjoner
 • Gjennomføre veiledning i tråd med etiske normer.  

 Kompetanse

 Studenten skal kunne:

 • Bidra til utvikling av systemer for veiledning av elever, studenter i praksis eller nyutdannede lærere i skolen.
 • Gi kvalifisert veiledning til elever, studenter eller nyutdannede gjennom refleksjon over, og analyse av, sentrale faglige problemstillinger.
 • Vise evne til, gjennom refleksjon og veiledning, å bidra til kollektiv og  individuell nytenkning om profesjonsforståelse og profesjonsutvikling.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er samlingsbasert, delvis nettbasert og går over to semester.

Emnet består av en startsamling på to dager og tre dagssamlinger. Emnet krever aktiv deltagelse i ulike aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, på nettet og selvstudier.

Samlingene vil bestå av en veksling mellom veiledningsøvelser, seminararbeid og arbeid med ulike tekster som skal dokumentere utvikling av egne veilednings- og vurderingsferdigheter.

 

Pensum: 750 sider, herav 100 sider selvvalgt som skal knyttes til studentens veiledningsfordypning


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltatt aktivt på all undervisning, individuelt og i gruppe, 80% deltakelse. Ved behov for fravær må det leveres begrunnet søknad til faglærer.
 • Tekst 1 - en plan for veiledningsarbeidet på egen arbeidsplass. (ca. 500 ord)
 • Tekst 2 - med utgangspunkt i planen for veiledningsarbeidet, egne erfaringer og relevant pensumlitteratur skal studenten beskrive og drøfte egen utvikling som veileder i løpet av studiet. (ca.2000 ord)

 

Eksamen:

 • Individuell muntlig eksamen som tar utgangspunkt i studentens utvikling som veileder og pensum.

 

Eksamen vurderes med "Bestått" / "Ikke bestått".

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: VID-6039
 • Tidligere år og semester for dette emnet