vår 2022
BED-3057H Utvikling av menneskelige ressurser - 10 stp

Sist endret: 06.09.2022

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Innhold

Med utgangspunkt i ulike teoretiske perspektiver på organisasjon, skal vi blant annet diskutere følgende temaer:

 • Organiseringens betydning for menneskelige ressursers effektivitet
 • Geografisk og organisatorisk kontekst for ledelse - Hva ledelse er og hvilken effekt det kan ha på medarbeidere
 • Hvordan man kan utvikle ledelseskompetanse
 • Teamledelse - Kompetanseledelse


Hva lærer du

Menneskelige ressurser er viktige for organisasjoner fordi de har kompetanse, relasjoner og nettverk som kan bidra til at organisasjoner når sine mål. I dette emnet skal vi ha fokus på hvordan organisasjoner kan utvikle menneskelige ressurser gjennom langsiktig arbeid. Studentene skal utvikle kunnskap og forståelse om hvordan menneskelige ressurser kan utvikles gjennom organisering og ledelse. Emnet gir en god oversikt over fagområdet og vil hjelpe studenten til å finne mulige temaer for spesialisering gjennom arbeidet med masteroppgaven.

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse: 

 • Dybdekunnskap om organisering og ledelse av menneskelige ressurser
 • Kunnskap om kontekstens betydning for organisering og ledelse av menneskelige ressurser

Ferdigheter:

 • Evne å anvende ulike perspektiver på organisasjoner og menneskelige ressurser i empiriske studier
 • Evne å vurdere eksisterende teorier om organisering og ledelse av menneskelige ressurser, og på den bakgrunn kunne formulere og strukturere komplekse faglige problemstillinger
 • Evne å overføre teorier, begreper og metoder om organisering og ledelse av menneskelige ressurser til bruk i praksis

Kompetanse

 • På selvstendig grunnlag kunne fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering i emnet
 • Kunne kommunisere med ulike målgrupper om faglige og anvendte problemstillinger, analyser, konklusjoner og anbefalinger innenfor emnet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, gruppearbeid o.l.

Eksamen

Arbeidskrav:

1 skriftlig oppgave med muntlig presentasjon i gruppe. Vurderes til godkjent/ikke godkjent.  For å få avlegge eksamen må arbeidskravet være godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen:

3 dagers hjemmeeksamen, bokstavkarakter A-E, F er stryk.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3057H
 • Tidligere år og semester for dette emnet