vår 2022
BED-3063 Lønnsomhetsanalyse og prisstrategi - 10 stp

Sist endret: 24.08.2022

Emnetype

Emnet kan ikke tas som et masterenkeltemne.

Innhold

Lønnsomhetsanalyse og prisstrategi handler om hvordan finansiell informasjon kan anvendes av interne aktører i virksomheten som beslutningsgrunnlag for lønnsomhetsforbedringer. Sentralt i kurset står vurdering av lønnsomhet, herunder produktlønnsomhet, kundelønnsomhet og prisstrategi.

Emnet har følgende hovedtema:

Del 1. Lønnsomhetsanalyse

 • Produktlønnsomhet (tradisjonelle kalkyler og ABC)
 • Aktivitetsfokus og styring (ABM)
 • Kundelønnsomhet, kundesegmentering og markeder
 • Kostnadsestimering og kostnadsfordelinger
 • Kapasitetskostnader
 • Target Costing

Del 2. Prisstrategi

 • Markedsavgrensning og markedsstruktur
 • Konkurranseforhold og etableringsbarrierer
 • Strategisk prising
 • Prissetting, prisstruktur og produktlivsløp

Hva lærer du

Kurset er todelt, hvor del 1 omhandler bruk av finansiell informasjon til lønnsomhetsvurderinger internt i virksomheten. Kjennskap til hvilke inntekter og kostander både produkter, aktiviteter, kunder og markedssegmenter generer, vil være viktig for å forstå virksomhetens lønnsomhet. For mange virksomheter er ressursbruken i økende grad relatert til kunderettede aktiviteter. Kundelønnsomhetsanalyser brukes til å kartlegge hvilke kunder som bidrar til bedrifts inntjening. Del 2 vil videre se på bruk av prisstrategi for å oppnå økt lønnsomhet.

 

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Kandidaten ...

 • har avansert kunnskap om sentrale verktøy innenfor fagområdet lønnsomhetsanalyser og prisstrategi, og spesialisert innsikt i produkt- og kundelønnsomhet, samt optimal prissetting
 • han inngående kunnskap om tradisjonelle produktkalkyler og ABC, lønnsomhetsanalyser for kundesegmenter, kostandsestimering og kostnadsfordeling, Target Costing, kapitalkostnader, markedsstruktur og strategisk prising
 • kan anvende kunnskap om lønnshetsanalyser og prisstrategi for lønnsomhetsvurderinger i virksomheter og kan analysere problemstillinger rundt lønnsomhetsforbedringer

 

Ferdigheter

Kandidaten ...

 • kan analysere lønnsomhet for ulike aktiviteter, produkter, kunder og markedssegmenter og forholde seg kritisk til ulike metoder sett i lys av den historiske utviklingen innen fagområdet
 • kan anvende relevante produktkalkyler og metoder for estimering av kostnader for ulike formål og vurdere i hvilken grad disse gir et riktig bilde av virksomhetens lønnsomhet
 • kan analysere konkurranseforhold og beslektede faktorer som påvirker virksomhetens pristilpasning og anvende disse til å utvikle optimal prisstrategi

 

Generell kompetanse

Kandidaten ...

 • kan analyser lønnsomhet og anvende analysene i ulike beslutningssituasjoner i virksomheten
 • kan anvende metoder for fastsetting og justering av pris med tanke på økt lønnsomhet
 • kan relatere analyser av lønnsomhet til prestasjonsmål for kommunisering og oppfølging av virksomhetens lønnsomhet

kan holde seg oppdatert på den faglige utviklingen og bidra til nytenkning og innovasjon innen fagområdet lønnsomhetsanalyse og prisstrategi


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, presentasjoner, øvelser og gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav:

Et obligatorisk arbeidskrav individuelt eller i gruppe inntil 3 studenter, må bestås før en kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer (teller 100 %) . Bokstavkarakter A-E, med F som stryk.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). Eksamen arrangeres i Harstad og Alta.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3063
 • Tidligere år og semester for dette emnet