vår 2022
BIO-2513 Marin biodiversitet - 10 stp

Sist endret: 19.01.2022

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Emnetype

Obligatorisk emne for studenter på bachelorprogrammet i Bioteknologi. Valgemne for studenter på bachelorprogrammene i Biologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Instituttet tilbyr en "marin emnepakke" på bachelornivå om våren med følgende emner: BIO-2513 Marin biodiversitet (10.stp.), BIO-2516 Ocean Climate (10 stp.) og BIO-2010 Marine Ecology (10 stp.).  


Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om grunnleggende kunnskaper i biologi og økologi fra høgskole eller universitet. Grunnleggende kunnskaper i kjemi og matematikk er en fordel.


Studiepoengreduksjon

BIO-2501 Akvatisk biodiversitet 10 stp

Innhold

Kurset gir en innføring i nordområdenes biologiske mangfold i hav, kyststrøk og fjorder, og behandler de ulike habitatenes organismer og miljøfaktorer. Temaer som blir dekket av forelesninger er ulike marine habitater og deres biodiversitet, forvaltning, estimering av biodiversitet og spesielle biotoper. Eksempler på biotoper er vannsøylen, havis, bløtbunn, hardbunn, dyphav, kyst og fjord. Kurset har en omfattende laboratoriedel hvor taksonomisk bestemmelse av dyr og planter fra hav og kyst er en sentral del. Laboratoriedelen omfatter også andre praktiske emner, som øvelser i estimering av biodiversitet, databehandling i Excel og en obligatorisk skriftlig oppgave. Et tokt langs kysten av Troms er en sentral del av emnet, og ekskursjon til fjæra inngår også i undervisningen.

Hva lærer du

Ved fullført emne BIO-2513 skal du kunne:

 Kunnskap:

 • Forstå innholdet i begrepet "biodiversitet" og ha kjennskap til ulike mål for biodiversitet
 • Artsbestemme de vanligste marine dyr og planter i nordlige farvann
 • Definere de taksonomiske hierarkiene på dyre- og plantegrupper
 • Beskrive ulike marine habitater og vite hvilke plante- og dyregrupper som lever der
 • Diskutere biologiske forskjeller mellom Arktisk og Antarktis
 • Redegjøre for nasjonal og internasjonal forvaltning av marine arter

 

 Ferdigheter:

 • Arbeide systematisk med taksonomisk bestemmelse av marine dyr og planter
 • Tolke artsmangfold opp mot habitat, levesett og miljøforhold
 • Skille mellom kvalitative og kvantitative innsamlingsmetoder for marine planter og dyr
 • Beregne ulike diversitetsindekser for datasett og tolke disse i en større sammenheng
 • Bruke Excel til å sortere data, gjøre enkle beregninger og presentere data grafisk
 • Skrive en selvstendig oppgave, basert på et utlevert datasett

 

Generell kompetanse:

 • Arbeide systematisk og selvstendig på laboratoriet og på tokt
 • Utvikle gode samarbeidsevner på tokt
 • Reflektere over anvendelsen av begrepet "biodiversitet"
 • Utvikle kritisk refleksjon, for eksempel i forhold til innsamling, tolkning og presentasjon av innsamlet materiale
 • Utvikle gode muntlige og skriftlige presentasjonsevner


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger 50 t, lab 52t, tokt 3 dager og heldags fjæraekskursjon. Forelesninger og laboratorieundervisning bygger på hverandre, og deltakelse på forelesninger er sterkt anbefalt. Tokt og laboratorieundervisning er obligatorisk. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består av  

 • 4 timers skriftlig skoleeksamen, teller 50 % 
 • 2 timers praktisk eksamen med fokus på taksonomi, teller 50 %  

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der F er ikke bestått.  

 

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen: 

 • Skriftlig teoretisk oppgave. Omfang ca 5 skrevne sider. 
 • Lab-øvelser samt laboratoriebok 
 • Deltakelse på tokt  
 • Muntlig presentasjon fra tokt 

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 3 år, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Kontinuasjons eksamen:

Det gis  kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått  den skriftlige eksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen tilbys ikke for den praktiske eksamen.

 

Forbedring av karakter:

Studenter som ønsker å forbedre karakter ved nytt eksamensforsøk må ta begge deler på nytt. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-2513