vår 2022
BVE-1332 Arbeidsprosessen i kommunal barneverntjeneste - 15 stp

Sist endret: 05.09.2022

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i barnevern, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BVE-1532 Arbeidsprosessen i kommunal barneverntjeneste 15 stp
BVE-1032 Arbeidsprosessen i kommunal barneverntjeneste 15 stp

Innhold

Formålet med emnet er å tilegne seg kompetanse til å kunne utøve etisk og juridisk skjønn i barneverntjenestens undersøkelses- og beslutningsprosesser, med vekt på brukermedvirkning og samtykkebaserte hjelpetiltak. I emnet skal studenten øve gjennom studentaktive, fagintegrerte læringsformer og case-studier, og tilegne seg kompetanse til å kunne foreta skjønnsmessige faglige vurderinger.

Studenten skal gjøre seg kjent med lovverket og offentlig forvaltningspraksis, som er relevant for barneverntjenestens undersøkelses- og beslutningsarbeid. Studenten skal kunne vurdere ressurser og endringspotensialet samt avdekke risiko- og beskyttelsesfaktorer hos individet og i nettverket, og gjennom denne kunnskapen kunne utrede og vurdere barn, unges og familiers behov for rett hjelp til rett tid.

Studenten skal oppøve skriftlig og muntlig kommunikasjons-ferdigheter tilknyttet et kultursensitivt barnevern, gjennom veiledning og saksbehandling. Gjennom emnet skal studenten opparbeide seg kunnskap om kommunikasjon med barn, unge og voksne, kommunikasjon i tverrkulturelle møter og bruk av tolk.

Emnet gir forståelse for føringer som ligger i barnevernets samfunnsmandat til samarbeid med ulike nettverk, etater og organisasjoner.

Det vil gjennom emnet også være fokus på å utvikle kjennskap til nytenking og innovasjons-prosesser innenfor kommunalt barnevern, herunder bruken av ny teknologi.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om barnets rett til medvirkning og medbestemmelse
 • har kunnskap om relevant norsk og internasjonal rett innen barnevernsfeltet, med særskilt fokus på Lov om barneverntjenester Lov om barn og foreldre og FNs barnekonvensjon art 3, 12 og 30
 • har kunnskap om etisk og juridisk skjønn
 • har kunnskap om barnevernets samfunnsmandat og ansvarsområder som grunnlag for samarbeid med ulike nettverk, etater og organisasjoner
 • har kunnskap om kommunikasjon med barn, unge og voksne, med utgangspunkt for ivaretakelse og samarbeid
 • har kunnskap om tverrkulturelle møter, bruk av tolk og urfolks særskilte rettigheter
 • har kunnskap om skriftlig og muntlig kommunikasjons-ferdigheter tilknyttet et kultursensitivt barnevern
 • har kunnskap om individets ressurser, endringspotensiale, samt mulige beskyttelses- og risikofaktorer
 • har kunnskap om arbeid med familie- og nettverk, og dets mulige beskyttelses- og risikofaktorer
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor kommunalt barnevern, herunder bruken av ny teknologi

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge og gjennomføre samtaler med barn, unge og deres familier herunder tverrkulturell kommunikasjon og bruk av tolk
 • reflektere etisk over flerfaglige og sammensatte utfordringer i utøvelsen av velferdstjenestene 
 • gjennomføre saksbehandling og skjønnsutøvelse i barneverntjenesten innenfor relevant lovverk, regelverk og veiledere herunder anvende kunnskap fra barn og unge som en del av grunnlaget for å sikre barn og unges deltakelse og medvirkning
 • anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag for å arbeide systematisk og målrettet med barn, unge og familier herunder anvende forsknings-, praksis og erfaringsbasert kunnskap for å utrede barn og unges omsorgssituasjon og atferd, og tilrettelegge hensiktsmessige tiltak

Generell kompetanse

Studenten

 • ser betydningen av barnets deltakelse og brukermedvirkning i sosialpedagogisk arbeid
 • ser sammenhengen mellom ulike teorier hva angår menneskesyn, etikk og kommunikasjon
 • skal planlegge, gjennomføre, dokumentere, utøve forsvarlig, etisk og juridisk skjønn, vurdere tiltak og foreta evalueringer i en barnevernssak
 • identifiserer beskyttelses- og risikofaktorer i forebyggende arbeid med barn, unge og deres familier
 • kan vurdere de ressurser og det endringspotensialet som finnes hos barn, familier og nettverk, og arbeide med endringer for å fremme sosial fungering
 • kan møte mennesker i flerkulturelle kontekster og ha nødvendig kompetanse i samhandling med ulike brukergrupper


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • obligatorisk profesjonsseminar
 • obligatorisk ferdighetstrening 
 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike typer studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe
 • skriftlig og muntlig refleksjon


Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2023

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Mappearbeidskrav i gruppe - barnevernjournal
 • Obligatorisk detakelse i ferdighetstrening
 • Obligatorisk tilstedeværelse på profesjonsseminar

Eksamen består av:

 • Muntlig individuell eksamen med utgangspunkt i arbeidskravet - barnevernjournal.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: BVE-1332
 • Tidligere år og semester for dette emnet