vår 2022
BYG-2607 Arealplanlegging og Landmåling IV (eiendomsmåling, eiendomsrett, prosesser og roller) - 10 stp

Sist endret: 01.09.2022

Søknadsfrist

1. desember 

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Inn formelle kunnskapskrav: BYG-2502 Grunnleggende Byggfag (LM1-delen eller tilsvarende)


Innhold

Arealplanlegging

Innføring i arealplanlegging i et ressurs- og bærekraftperspektiv. Det norske plansystemet, kort historikk, dagens lovverk. Organisering og roller, med fokus på kommunens rolle. Forskrifter, veiledninger, normer, rikspolitiske retningslinjer. Planutforming, behov og funksjoner. Infrastruktur. Transport- og trafikkplanlegging. Planbestemmelser. Saksgang og medvirkning.

Landmåling LM 4

Nærmere om kartgrunnlag, referansesystemer, projeksjoner og datum, og koordinattransformasjon mellom disse. Bruk av GPS. Historikk kommunale kartverk. Koordinatfesting av eiendom. Målebrev. Grunnbok og matrikkel. Servitutter. Fradeling og ekspropriasjon. Offentlige forvaltningsorganer. Særdomstolene.


Anbefalte forkunnskaper

BYG-2502 Grunnleggende byggfag

Hva lærer du

Arealplanlegging

Kurset skal gi innføring i fagområdet arealplanlegging, og klargjøre rollefordeling, prosesser og myndighetsutøvelse for de vanligste plannivåene. Etter endt kurs skal kandidaten være fortrolig med grunnleggende definisjoner, kunne utforme planprosesser og lage planer for enkle tiltak, primært på reguleringsnivå.

Landmåling LM 4

Kurset gir kunnskap om landmåling i forhold til grunneiendom og arealforvaltning, med hovedvekt på kartgrunnlag, parter og dokumentformater samt lovverk og offentlige instansers rolle. Sammen med bestått kurs i Landmåling 2 og 3 skal kandidaten kunne gjøres i stand til å utføre enkle oppmålingsforretninger under oppsyn av faglig ledelse. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger i plenum, dels samlingsbasert. Befaring av planleggingsmiljø samt case. Veiledning under gruppearbeid i felt (LM 4). Arbeide med innlevering til mapper.

Det må påregnes minst 250 arbeidstimer.

Programvare

Faget inkluderer bruk av Windowsbasert programvare (kostnadsfrie studentlisenser besørget av UIT).


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende er innlevering til respektive mapper og således ikke obligatorisk utover hva som er anført. Men hver av mappene må i tillegg være bestått for å få rett til å gå opp til eksamen.

Arealplanlegging

3 øvinger som inngår i mappe, hvorav 1 med obligatorisk feltarbeide (befaring case) arrangert som del av et seminar på campus (samlingsuke 1).

Landmåling

3 øvinger som inngår i mappe, hvorav 1 med obligatorisk feltarbeide arrangert som del av et seminar på campus (samlingsuke 2).

Deltagelse på samlingene blir kontrollert.

Eksamen og vurdering

Resultatet i fagkoden består av bestått resultat fra hver av de 4 delene

  • Arealplanlegging (5 sp) 50% mappe og 50% 3 timers skriftlig eksamen
  • Landmåling 4 (5 sp) 50% mappe og 50% 3 timers skriftlig eksamen

Begge eksamener: Ingen hjelpemidler bortsett fra kalkulator og tegne/skrivesaker.

Karakter A - F. Alle delene må være bestått for å kunne få sluttkarakter i emnet.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Alta | Mo i Rana | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: BYG-2607
  • Tidligere år og semester for dette emnet