vår 2022
BYG-2780 Bacheloroppgave bygg - 20 stp

Sist endret: 21.01.2022

Søknadsfrist

Eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett (Bachelor ingeniørfag BYGG). Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Forkunnskapskrav

i. Minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår innenfor samme studieprogram bør være bestått innen 1. oktober.

ii. Alle emner som er relevante for bacheloroppgaven også være bestått.

iii. Dette avgjøres av emneansvarlig.


Innhold

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem. Emne for bacheloroppgaven skal primært hentes fra ett eller flere av emnene i studieopplegget, slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder benyttes. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis være tverrfaglig og organiseres som et prosjekt. Det legges stor vekt på prosjektplanlegging, oppfølging og rapportering.

Hva lærer du

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold.

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Ny kunnskap innenfor en selvvalgt del av sitt fagområde.

ii. Forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering.

iii. Kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte.

Ferdigheter:

iv. Ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innenfor fagområdet.

v. Ferdigheter i å identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen.

vi. Ferdigheter i å gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet.

vii. Ferdigheter i å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte.

Kompetanse:

viii. Innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen.

ix. Bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

i. Bacheloroppgaven skal være metode- og problemorientert, og det legges vekt på at den utføres av studenter i grupper eller unntaksvis av enkeltstudenter.

ii. Bacheloroppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid.

iii. Til gjennomføring av bacheloroppgaven skal hver student benytte totalt 530 timeverk.

iv. Tilgjengelig veilederressurs per gruppe: 10 timer generell veiledning og prosjektmøter + 5 timer per student.

v. Det påregnes i tillegg en del veiledning fra oppdragsgiver.


Eksamen

Arbeidskrav

i. Godkjent prosjektplan

ii. Gjennomført og godkjent statusmøter (3 stk)

Eksamen og vurdering

Bacheloroppgave

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.


  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Alta | Mo i Rana |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: BYG-2780