vår 2022
BYG-3607 Passivhus og husbyggingsteknikk - 5 stp

Sist endret: 17.06.2022

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Relevant bachelor i ingeniørfag, i tillegg er det krav om:

- minst 25 studiepoeng i matematikk (tilsv. Matematikk 1, 2 og 3)

- 5 studiepoeng statistikk/sannsynlighetsregning i rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag,

- 7,5 studiepoeng fysikk på høyere nivå.

Søkekode: 9371

Anbefalte forkunnskapskrav: SMN 6198 Bygningsfysikk, eller tilsvarende.


Innhold

Passivhusbygging. Nullutslippsbygg (klimagasser). Brukskrav og krav i lover og forskrifter. Bygningsmessig brannvern. Konstruksjonstyper, bygningsdeler og byggemåter. Betongelementbygging. Fukt i bygninger.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Gi bred forståelse for hvordan krav til funksjon og helhet, sammen med bygnings-fysiske grunnprinsipper, kommer til praktisk anvendelse ved materialvalg og utforming av bygningsdelene med tilhørende tilslutnings-detaljer, spesielt innenfor passivhusbygging (og nullutslippsbygg).

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne bruke eksisterende teorier, metoder, forskning og fortolkninger innenfor husbyggingsteknikk, spesielt passivhusbygging, og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. Innføring nullutslippsbygg (klimagasser).

Generell kompetanse:

Kandidaten skal kunne analysere og anvende sine kunnskaper og ferdigheter innenfor husbyggingsteknikk, spesielt passivhusbygging.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert vårsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom to undervisningsuker klasseundervisning.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom obligatoriske øvinger. Samtlige øvinger leveres av studenten på Canvas.


Eksamen

Arbeidskrav

10 obligatoriske skriftlige øvinger må være godkjent seinest 3 uker før eksamen. Øvingene godkjennes samlet. 

Eksamen og vurdering

3 timers skriftlig skoleeksamen. Karakter A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Adgang til kontinuasjonseksamen forutsetter at arbeidskravet er oppfylt.

Alle skriftlige hjelpemidler og kalkulator tillatt.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: BYG-3607
  • Tidligere år og semester for dette emnet