vår 2022
DRA-1021 Teaterproduksjon - 30 stp

Sist endret: 30.03.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

 • Utforskende arbeid med kropp og stemme
 • Skuespillerteknikk og karakterarbeid med utgangspunkt i ulike teatertradisjoner
 • Dramaturgi og dramaturgiske virkemidler
 • Teaterteknikk
 • Forestillingsarbeid
 • Forestillingsanalyse


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha:

 • kunnskaper om skuespillerens funksjon, håndverk og virkemidler
 • kjennskap til varierte uttrykksformer og spillestiler 
 • innsikt i dramaturgi, dramaturgiske modeller og virkemidler 
 • kunnskaper om teater for ulike målgrupper

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • bruke kropp og stemme uttrykksfullt og variert i spillsituasjoner
 • arbeide med å utvikle en rollefigur over tid
 • skape og iscenesette en teaterforestilling i gruppe
 • samspille med andre i ulike spillsituasjoner

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • beherske ulike innganger til praktisk skuespillarbeid fra utvalgte teatertradisjoner
 • evne å utvikle og være aktør i en teaterforestilling som spilles over tid


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformene er varierte, med ulike typer utprøvinger og verkstedsarbeid, prosjektarbeid, forelesninger, forestillingsarbeid, skriftlige oppgaver, demonstrasjoner, teaterbesøk m.m. Emnet er i stor grad prosessorientert og basert på kollektive arbeidsformer og forutsetter aktiv deltakelse i undervisningen. Selvstudium og kollokviearbeid dekker i tillegg til forelesninger en vesentlig del av teoritilnærmingen.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

 • Deltakelse i minst 80 % av undervisningen
 • Muntlig fremlegg av fagteori
 • Forestillingsarbeid: I løpet av semesteret skal studentene i grupper produsere en forestilling på ca. 30 minutt, som skal spilles for publikum minst tre ganger

Eksamen består av to deler som vektes likt

 • Individuell skriftlig hjemmeeksamen Gitt tema. Omfang på ca 3000 ord.
 • Utøvende gruppeeksamen Framføring av teaterforestillingen som er produsert i løpet av studietiden. Framføringen etterfølges av en muntlig samtale med gruppen.

 Denne eksamen kan i spesielle tilfeller, og etter søknad, gjennomføres individuelt i en forkortet og tilpasset versjon.

Begge eksamensdeler vurderes med individuell gradert karakter etter en skala fra A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Det gis en samlet karakter for de to eksamensdelene.

Ved karakteren F på en av eksamensdelene må kun denne delen tas på nytt. Kontinuasjonseksamen avholdes i begynnelsen av påfølgende semester. Skriftlig oppgave kan fremlegges for ny sensur i forbedret utgave.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: DRA-1021
 • Tidligere år og semester for dette emnet