vår 2022
DTE-2600 C++ Programmering - 5 stp

Sist endret: 17.06.2022

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ELE-2500 Programmerbar elektronikk 5 stp
ITE1546 Programmering i C++ 5 stp
ITE1846 Programmerbar elektronikk 5 stp

Innhold

Programmering i C++ lærer bort moderne C++ som førstegangsspråk og verktøy for å abstrahere løse ingeniørbaserte problemer.

Valget av programmeringsspråk er i hovedgrunn basert på problemet som skal løses, og domenet dette tilhører, derfor fokuserer faget også på å bevisstgjøre i hvilke situasjoner C++ er det rette verktøyet.

Overordnede temaer

 • Utviklingsverktøy og bygging av programmer
 • Syntaks og minne e.g.: innebygde og egendefinerte typer, minne-typer, allokering og livstid
 • Semantikk e.g.: funksjoner, aritmetikk, presedens, kontrollstrukturer
 • Kompilatoren
 • Bruk av standardbiblioteket e.g.: algoritmer, datastrukturer og nytteverktøy
 • Bruk av andre eksterne biblioteker e.g: gsl, abseil, boost
 • Feilsøking (debugging)
 • Kjøretidsmåling (benchmarking)
 • Avanserte emner e.g.: polymorfisme, generisk programmering, legacy-kode og pekere, assembleren og kompilatoren sine innstillinger


Anbefalte forkunnskaper

TEK-1500 Beregningsorientert programmering

Hva lærer du

Studentene som har fullført emnet skal ha følgende læringsutbytte gitt i forhold

Kunnskap

 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for generell programstruktur.
 • Kandidaten skal kunne anvende generelle programmeringsteknikker v.h.a.: C++.
 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for, og anvende, grunnleggende språkelementer og datastrukturer i C++.
 • Kandidaten skal kunne utvikle og anvende enkle C++ klasser.

Ferdigheter

 • Kandidaten skal kunne bruke relevante kompilatorer og utviklingsverktøy.
 • Kandidaten skal kunne utvikle middels komplekse C++ programmer til ulike tekniske anvendelser.
 • Kandidaten skal kunne måle kjøretiden til programmer.

Kompetanse

 • Kandidaten kan relatere kunnskap om programmering til problemløsing og begrunne hvorfor det er et viktig redskap for teknisk ingeniørarbeid og vitenskap.
 • Skal ha ervervet seg tilstrekkelig fagterminologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor programmering.
 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for i hvilke situasjoner C++ er et egnet programmeringsverktøy.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet gjennomføres med utstrakt bruk av omvendt undervisning.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom

 • praktiske programmeringsoppgaver,
 • faglig diskusjon,
 • og emnespesifikke forelesninger.

Det legges til rette for faste ukentlige øvingstimer, hvor veiledning skjer etter behov og ønske.

Faget legges opp med nettbasert diskusjons-verktøy sånn at nett- og campus-studenter kan følge faget.


Eksamen

Eksamen og vurdering:

Mappevurdering. Mappen vurderes med bokstavkarakter, A - F.

Kontinuasjon:

Dersom vurdering gir bokstavkarakter F, må hele emnet tas på nytt ved neste ordinære avvikling.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: DTE-2600