vår 2022
ERN-2008 Ernæring, helse og sykdom 2 - 15 stp

Sist endret: 19.01.2022

Emnetype

Emnet er forbehold studenter bachelor i ernæring og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, ERN-1000 Ernæring, individ og samfunn, ERN-2000 Humanfysiologi del 1, ERN-2001 Grunnleggende epidemiologi, statistikk og kostvurderingsmetoder , ERN-2002 Humanfysiologi del 2, ERN-2003 Immunologi, farmakologi, epigenetikk og mikrobiologi, ERN-2004 Ernæring, makro- og mikronæringsstoffer, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi, MBI-2001 Biokjemi

Innhold

Studentene skal være kjent med, og kunne formidle kostholdsanbefalingene i livsløpet (gravide, ammende, barn, unge, voksne og eldre), og i ulike grupper i befolkningen (etniske minoriteter, innvandrergrupper, veganere og vegetarianere). Kommunikasjon med fremmedspråklige og bruk av tolk.

Emnet skal gi studentene kunnskap om kreftepidemiologi og de molekylære mekanismene ved karsinogense med spesielt fokus på ernæring i et forebyggende perspektiv.

På bakgrunn av kunnskap tilegnet i dette, og tidligere emner, skal studentene kunne patogenese og utbredelse av matvareallergi, irritabel tarm syndrom (IBS) og beinskjørhet i befolkningen og kunne gi ernæringsbehandling ved disse tilstandene.

Emnet skal videre gi studentene kunnskap om hvordan sykdom og aldring kan bidra til redusert ernæringsstatus, hvordan ernæringsstatus vurderes, og kunne iverksette tiltak for forebygging og behandling av aldersrelatert og sykdomsrelatert underernæring.

På bakgrunn av PROFERN-kunnskap tilegnet i tidligere emner, skal kunnskap om struktur i utførelse av pasientkonsultasjon, skriving av journalnotat, og bruk av The Nutrition Care Process (NCP) videreutvikles.


Anbefalte forkunnskaper

ERN-1000 Ernæring, individ og samfunn, ERN-2000 Humanfysiologi del 1, ERN-2001 Grunnleggende epidemiologi, statistikk og kostvurderingsmetoder , ERN-2002 Humanfysiologi del 2, ERN-2004 Ernæring, makro- og mikronæringsstoffer, ERN-2005 Matvarekunnskap og matvaretrygghet, ERN-2006 Ernæring, helse og sykdom 1, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi, MBI-2001 Biokjemi

Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne følgende:

Kunnskaper:

 • Redegjøre for kostholdsanbefalinger for gravide, ammende, spedbarn, barn, unge, voksne og eldre, samt redegjøre for faktorer som påvirker ernæringsbehov i livsløpet
 • Redegjøre for utbredelse, patofysiologi og ernæringsbehandling ved Irritabel Tarm Syndrom
 • Forklare ernæringsepidemiologi knyttet til kreft, samt de molekylære mekanismene ved karsinogenese, og kjenne til kunnskapsstatus relatert til kosthold som risikofaktor for kreft
 • Forklare de molekylære mekanismene ved allergiske reaksjoner og kjenne til medikamentell behandling av matvareallergi
 • Beskrive utbredelse og forekomst av ulike typer matvareallergier hos barn og voksne og redegjøre for sentrale elementer i ernæringsbehandling av matvareallergier
 • Redegjøre for forekomst og patogenese ved beinskjørhet og ernæringsrelaterte faktorers betydning for forebygging og behandling av beinskjørhet
 • Redegjøre for definisjonen av underernæring, årsaker og konsekvenser til redusert ernæringsstatus. Kunne diagnostisere underernæring ved hjelp av validert kartleggingsverktøy og deretter planlegge og iverksette tiltak for å forebygge og behandle aldersrelatert, og sykdomsrelatert, underernæring
 • Redegjøre for de vanligste typer næringsdrikker fra apotek
 • Redegjøre for sentrale temaer relatert til idrettsernæring, herunder ernæringsmessige behov ved ulike idretter, etiske perspektiver og antidoping
 • PROFERN: Redegjøre for strukturen i et klinisk journalnotat for KEF. Forklare hva et journalnotat er, hvilken funksjon det har, samt taushetsplikt rundt håndtering av det
 • PROFERN: Redegjøre for struktur og rekkefølge i en pasientkonsultasjon for KEF, samt kunne beskrive hensiktene i de ulike stadier av pasientkonsultasjonen
 • PROFERN: Redegjøre for viktige aspekter av KEF's formidlingskompetanse til pasienter, samt pedagogiske måter å formidle kunnskap til pasienter på både individuelt- og gruppenivå

Ferdigheter: 

 • Formidle kostholdsanbefalinger i ulike faser av livsløpet
 • Møte mennesker med ulike matkulturer og holdninger til mat med forståelse, åpenhet og kunnskap
 • Formidle kostveiledning på kultursensitivt vis til etniske minoriteter og ulike verdenskulturer, samt vegansk- og vegetarisk kosthold. Bruk av tolk
 • Formidle individualisert kostveiledning til pasienter med kreftsykdom, irritabel tarn syndrom, matvareallergier og beinskjørhet, samt kunne drøfte forskjellen mellom en matvareallergi og en matvareintoleranse
 • Bruke kartleggingsverktøy for å kartlegge ernæringsstatus for å vurdere risiko for underernæring, samt gi kostveiledning ved underernæring, og kunne forklare hva næringsdrikker er og fordelene de har
 • Kunne formidle kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere og kostholdets betydning for presentasjon og restitusjon
 • Kunne drøfte den forskningsbaserte evidens for bruk av kosttilskudd til å fremme idrettspresentasjoner til forebygging eller behandling av sykdom
 • PROFERN: Skrive journalnotat, utvise at man forstår strukturen i pasientkonsultasjon for KEF (basert på trening med kasuistikker)
 • PROFERN: Utvise at man forstår grunnleggende effektiv kommunikasjon til pasienter (basert på trening med kasuistikker)
 • PROFERN: Utvise kompetanse i bruk av The Nutrition Care Process (NCP) (basert på trening med kasuistikker)

Generell kompetanse: 

 • Gi individualisert forebyggende- eller behandlende ernæringsbehandling for alders- og/eller sykdomsrelatert underernæring og beinskjørhet
 • Gi individualisert ernæringsbehandling ved matvareallergier og irritabel tarm syndrom
 • Gi individualisert kostveiledning til mennesker i ulike livsfaser, til mennesker med ulike matkulturer og til idrettsutøvere
 • Skrive journalnotater, forstå strukturen i pasientkonsultasjoner og kunne bruke NCP i alle pasient-kasus
 • Ha gode, basale formidlingskunnskaper om pasientkommunikasjon og gruppeundervisninger til både norske og fremmedspråklige personer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Forelesninger
 • Seminartimer (kasuistikker, gruppeoppgaver, øvelser)
 • Presentasjon av gruppearbeid og selvstendig arbeid
 • Rapportskriving
 • Kjøkkenlab (matvareallergier og matvareintoleranser)
 • PROFERN (yrkesutøvende kompetanse som KEF)
 • VITERN (kritisk artikkellesing og presentasjon i plenum)

Det er ikke praksis/hospitering i emnet. 

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men det kan bli aktuelt med forelesninger på andre skandinaviske språk og/eller engelsk. 


Eksamen

Arbeidskrav (obligatorisk):

 • Møte til obligatoriske forelesninger og seminartimer
 • Deltagelse på presentasjon av gruppearbeid
 • Kjøkkenlab (1 dag)
 • Innlevering og plenumspresentasjoner av VITERN-oppgave

Eksamen: 

Skriftlig skoleeksamen på 5 timer, vurderes fra A-F, der F er ikke bestått.  Alle arbeidskrav må være godkjente før en kan ta eksamen. Eksamensspråk er norsk, men ved behov kan studenter fra andre land avlegge svar på dansk eller svensk om ønskelig. 

Utsatt- og kontinuasjonseksamen: 

Kontinuasjonseksamen avholdes i starten av påfølgende semester for studenter som ikke besto eksamen. For studenter som har gyldig legeattest på ordinær eksamen, arrangeres utsatt eksamen samtidig som kontinuasjonseksamen.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: ERN-2008