vår 2022
ERN-2009 Humanfysiologi - 15 stp

Sist endret: 19.01.2022

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på bachelorprogrammet i ernæring.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Dette emnet omhandler oppbygning og funksjon til kroppens organsystemer. Målet er at studentene skal kunne definere grunnleggende fysiologiske begreper, gjøre rede for de ulike kroppsfunksjonene og forklare hvordan reguleringsmekanismene kan opprette likevekt og funksjon dersom likevekten i et fysiologisk system forstyrres.

Nerve- og muskelfysiologi, endokrinologi, skjelettet, sansefysiologi, sirkulasjon, respirasjon, nyrefysiologi, reproduksjon, temperaturregulering, fordøyelse og metabolisme vil bli gjennomgått. Det vil også gis en introduksjon til immunsystemet.


Anbefalte forkunnskaper

ERN-1000 Ernæring, individ og samfunn

Hva lærer du

Kunnskaper:

Etter fullført emne skal studentene kunne:  

 • Beskrive struktur og funksjon til kroppens ulike vev
 • Forklare hvordan nervesystemet og det endokrine systemet er organisert og fungerer som kroppens to kommunikasjonssystemer
 • Beskrive struktur og funksjon til kroppens sanseorganer, inkludert smertesansen, samt forklare hvordan vi kan skille mellom ulike lukter og smaker
 • Beskrive skjelettets oppgaver og anatomiske strukturer
 • Beskrive struktur og funksjon til kroppens ulike typer muskulatur
 • Beskrive de anatomiske strukturer i respirasjons- og sirkulasjonssystemet og nyrene/urinveiene, og gjøre rede for hvordan disse bidrar for å opprettholde homeostase
 • Beskrive hvilke celler og celleprodukter i blodet som er involvert ved gasstransport, hemostase og forsvar
 • Beskrive hematopoiese og hemostase
 • Beskrive medfødt og ervervet immunforsvar
 • Beskrive den anatomiske og histologiske oppbygningen til fordøyelsessystemet, inkludert munnhule og spyttkjertler
 • Beskrive funksjonen til og sammensetningen av fordøyelsessekretene, samt nervøs og hormonell regulering av produksjonen av disse sekretene
 • Beskrive motilitet i fordøyelseskanalen og reguleringen av denne
 • Forklare hvordan fordøyelse og absorpsjon av næringsstoffene i fordøyelseskanalen foregår
 • Beskrive kroppens energibalanse
 • Beskrive omsetningen av næringsstoffene etter måltid og under faste, ved hvile og ved fysisk aktivitet, og den hormonelle reguleringen av dette
 • Forklare hvordan temperaturreguleringen i kroppen foregår
 • Beskrive oppbygningen og funksjonen til de kvinnelige og mannlige reproduksjonsorganene
 • Beskrive befruktning og de hormonelle og fysiologiske endringene hos kvinner gjennom svangerskapet og ved amming
 • Beskrive utviklingen av gastrointestinaltraktus

Ferdigheter:

 • Utføre enkle laboratorieforsøk
 • Anvende faglig kunnskap i diskusjon av resultat fra laboratorieforsøk og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse:

 • Utveksle synspunkt og erfaringer innen fagområdet fysiologi
 • Formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger, gruppearbeid og laboratorieundervisning

Eksamen

Eksamen: 6 timers skoleeksamen som bedømmes med karakterskala A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

 • Laboratoriekurs med innlevering av laboratorierapport
 • Deltakelse på gruppearbeid med innlevering av spørsmålssett
 • Deltakelse på kjøkkenlab

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: ERN-2009