vår 2022
ERN-2025 Bacheloroppgave i ernæring - 10 stp

Sist endret: 17.06.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i ernæring og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, ERN-2000 Humanfysiologi del 1, ERN-2001 Grunnleggende epidemiologi, statistikk og kostvurderingsmetoder , ERN-2002 Humanfysiologi del 2, ERN-2003 Immunologi, farmakologi, epigenetikk og mikrobiologi, ERN-2004 Ernæring, makro- og mikronæringsstoffer, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi, MBI-2001 Biokjemi

Innhold

Målet med bacheloroppgaven er at studentene skal fordype seg i en definert ernæringsvitenskapelig problemstilling og med vitenskapelig arbeids- og tenkemåte oppsummere og syntetisere funn fra nyere forskning skriftlig. Bacheloroppgaven er således en øvelse i vitenskapelig skriving basert på egnet litteratursøk. Oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. 

Studentene kan velge tema for oppgaven fra en liste med forslag gitt av veiledere. Det er også mulig å komme med egne forslag. Studentene må levere en 1 siders prosjektskisse som må godkjennes.  

Bacheloroppgaven skal skrives som en litteraturoppgave som er mindre omfattende enn en systematisk oversiktsartikkel, men som oppsummerer ny, oppdatert kunnskap innenfor en avgrenset problemstilling og som bruker systematisk litteratursøk som metode. Resultatdelen i oppgaven skal baseres på omlag 10 originalartikler og oppgaven skal totalt bestå av 4500-5500 ord, ekskludert referanser, tabeller, tabelltekster og appendiks. Bacheloroppgaven skal skrives individuelt, men flere studenter kan ta for seg samme problemstilling.


Anbefalte forkunnskaper

ERN-2005 Matvarekunnskap og matvaretrygghet, ERN-2006 Ernæring, helse og sykdom 1

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene kunne følgende:

Kunnskaper:

 • Orientere seg i ernæringsrelatert litteratur
 • Beskrive metodologiske forskjeller og likheter mellom ulike typer oversiktsartikler og litteratursammenstillinger
 • Forklare og kritisk vurdere funnene fra ernæringsvitenskapelige studier med bakgrunn i evidenshierarkiet

Ferdigheter:

 • Formulere et forskningsspørsmål innenfor ernæring og gjennomføre egnet litteratursøk i vitenskapelige databaser
 • Fortolke kritisk en ernæringsvitenskapelig artikkel
 • Oppsummere og syntetisere funn fra flere ulike originalartikler
 • Presentere vitenskapelige funn både muntlig og skriftlig
 • Referere relevant litteratur på en korrekt vitenskapelig måte og bruke referanseverktøy

Generell kompetanse:

 • Reflektere kritisk omkring egen og andres forskning innenfor ernæringsvitenskap
 • Gjennomføre et avgrenset ernæringsvitenskapelig prosjekt under veiledning
 • Skrive en vitenskapelig rapport

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Forelesninger
 • Seminar
 • Gruppearbeid/kollokvier


Eksamen

Arbeidskrav (obligatorisk):

 • Godkjent prosjektskisse av oppgaven

Eksamen:

Individuell skriftlig oppgave og justerende muntlig presentasjon av oppgaven (10 min) med diskusjon med sensorene (10 min). Vurderingsuttrykk: skala A-F, der F er ikke bestått. Justerende muntlig kan justere karakteren på bestått resultat opp eller ned med en karakter. Hver student blir vurdert individuelt.

Utsatt- og kontinuasjonseksamen:

Dersom noen ikke får bacheloroppgaven godkjent gis det mulighet til å sende inn revidert oppgave på nytt med ny påfølgende muntlig presentasjon.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ERN-2025