vår 2022
ERN-3002 Klinisk ernæring 2 - 14 stp

Sist endret: 17.06.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterstudiet i klinisk ernæring ved UiT, og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet omfatter pediatrisk ernæring på barneavdeling, i poliklinikk og ved habiliteringsenhet. Emnet tar også for seg farmakologiske interaksjoner, samt kommunikasjon og formidling gjennom media. 

Emnet omhandler i hovedsak patofysiologi og ernæringsbehandling av sykdommer hos barn innenfor spesialisthelsetjenesten. Emnet omhandler: diabetes type 1, svangerskapsdiabetes, gastrointestinale sykdommer, leversykdommer, nyresykdommer, metabolske sykdommer, hjertesykdommer, kreftsykdommer, cystisk fibrose, utviklingsforstyrrelser, spisevansker, prematur-, og intensivnæring. 


Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne: 

Kunnskap: 

 • redegjøre for patofysiologi, forekomst, diagnose og ernæringsbehandling av følgende innen pediatrien: gastrointestinale sykdommer, leversykdommer, nyresykdommer, diabetes type 1, metabolske sykdommer, hjertesykdommer, kreftsykdommer, cystisk fibrose, epilepsi (ketogen diett), spisevansker, prematur, -og intensivernæring (inklusive brannskader). 
 • redegjøre for patofysiologi, forekomst, diagnose og behandling av svangerskapsdiabetes, samt hyperemesis gravidarum. 
 • redegjøre for behov for ernæringstilpasninger relatert til habilitering. 
 • redegjøre for mat og farmakologiske interaksjoner 

Ferdigheter: 

 • kartlegge og vurdere et barns ernæringsstatus basert på anamnese som inkluderer bakgrunn for henvisning, energi- og næringsinntak, antropometriske målinger, tilvekstkurver og aktuelle blodprøver
 • analysere og tolke innsamlet informasjon og sammenlikne med referanser, anbefalinger og retningslinjer, og anvende dette til å stille en ernæringsdiagnose. 
 • vurdere behov og gi individuelt tilpasset ernæringsbehandling, inkludert råd om morsmelk, morsmelkerstatning, berikning, næringsdrikker, sondeernæring, intravenøs ernæring og vitamin- og mineraltilskudd til barn med ernæringsproblemer. 
 • arbeide tverrprofesjonelt, og anvende sin spisskompetanse for å bidra til et helhetlig tjenestetilbud. 
 • formidle ernæringsbehandling til barn, pårørende og helse- og omsorgspersonell. 
 • formidle ernæringstema muntlig og skriftlig i media
 • anvende kunnskap om farmakologiske interaksjoner i kostveiledning. 

Generell kompetanse: 

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter i selvstendig og tverrfaglig fagutøvelse som klinisk ernæringsfysiolog i behandling av barn. 
 • kommunisere kunnskap om kosthold og ernæring på en vitenskapelig, men lettforståelig måte. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Forelesninger 
 • Kasus og gruppeoppgaver med muntlige presentasjoner
 • Praksis
 • PROFERN (mentorgruppemøte)
 • VITERN (kritisk artikkellesing og presentasjon)

Det vil gjennomføres en dags simulert praksis ved UiT og en dags praksis ved Ernæringssenteret

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men det kan bli aktuelt med forelesninger på andre skandinaviske språk, og/eller engelsk. 


Eksamen

Arbeidskrav: 

 • Deltakelse i klinisk praksis
 • Deltakelse i forberedende forelesning og mentorgruppemøte i forbindelse med PROFERN
 • Muntlig presentasjon av VITERN-oppgave
 • Individuell muntlig presentasjon av case
 • Skrive en populærvitenskapelig artikkel med ernæringsfaglig tema

Sikkerhetsopplæring: Obligatorisk e-læringskurs UNN. 

Eksamen: Skriftlig skoleeksamen på 4 timer, som vurderes bestått/ikke bestått. Alle arbeidskrav må være godkjent før en kan ta eksamen. Eksamensspråk er norsk. 

Kontinuasjonseksamen: Ved stryk på ordinær eksamen må kontinuasjonseksamen tas ved starten av påfølgende semester. For studenter med gyldig legeerklæring på ordinær eksamen, arrangeres utsatt eksamen samtidig som kontinuasjonseksamen. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 14
 • Emnekode: ERN-3002