vår 2022
ERN-3004 Epidemiologi, statistikk og forskningsmetoder - 10 stp

Sist endret: 06.09.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i klinisk ernæring, og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet skal gi studentene vitenskapelig kompetanse til å gjennomføre et forskningsprosjekt innenfor ernæring. Studentene skal få avansert kunnskap i epidemiologi og statistikk og kunne bearbeide, analysere og tolke data, samt oppsummere og diskutere resultatene på en god, vitenskapelig måte. Studentene skal også få en innføring i prinsippene ved kvalitative forskningsmetoder, omics-metoder, infeksjonsepidemiologi og in vivo-/in vitro-studier, relevant for ernæringsfaget.

Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne: 

Kunnskaper: 

 • identifisere prinsipper, bruksområder, utfordringer og etiske aspekter med ulike typer observasjons- og intervensjonsstudier, samt in vito-/in vitro-studier, inkludert kvalitative forskningsmetoder
 • forklare grunnleggende prinsipper innenfor infeksjonsepidemiologi relevant for ernæringsfaget
 • forklare grunnleggende prinsipper ved omics-metoder relevant for ernæringsfaget
 • identifisere feilkilder innenfor epidemiologi generelt og ernæringsepidemiologi spesielt, utlede effekten av disse og hvordan de kan minimeres
 • gjøre rede for teori og bruksområde for de vanligste statistiske metodene som anvendes i ernæringsforskning
 • begrunne valg av statistisk metode ved analyse av et datasett
 • forklare metoder for analyse av kostholdsmønster
 • gjøre rede for strategier for håndtering av manglende data og oppsummere hvordan dette kan påvirke sluttresultatet
 • forklare hvordan effektstørrelse, signifikansnivå og utvalgsstørrelse henger sammen med statistisk styrke

Ferdigheter: 

 • vurdere og diskutere resultat fra observasjons- og intervensjonsstudier, og in vito-/in vitro-studier
 • drøfte bruk av ulike kostvurderingsmetoder, samt metoder for håndtering, validering, analysering og justering av kostholdsdata
 • beregne statistisk styrke og utvalgsstørrelse
 • legge inn, redigere og bearbeide data med egnet statistisk programvare
 • utføre statistisk analyse av data fra observasjons- og intervensjonsstudier og kunne tolke, oppsummere og diskutere resultatet
 • vurdere kritisk motstridende funn og argumenter fra ernæringsepidemiologisk forskning og delta i samfunnsdebatter om ernæringsfaktorer og sykdom

Generell kompetanse: 

 • foreta statistisk analyse av data og presentere et resultat fra en forskningsstudie på en god, vitenskapelig måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Forelesninger 
 • Kollokviegrupper 
 • Caseoppgaver
 • Seminar 

Det er ikke praksis i dette emnet. 

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men det kan bli aktuelt med forelesninger på andre skandinaviske språk, eller engelsk. 


Eksamen

Arbeidskrav: 

 • Godkjente innleveringsoppgaver i epidemiologi og statistikk 
 • Delta på seminarer og caseoppgaver. 
 • Delta på gjesteforelesninger.

Eksamen: En ukes hjemmeeksamen vurderes som bestått/ikke bestått. 

Eksamensspråket er norsk, eventuelt dansk eller svensk for de som ønsker det. 

Kontinuasjonseksamen: Avholdes i starten av påfølgende semester for dem som ikke besto eksamen. I tilfeller der studenten har levert gyldig legeattest til ordinær eksamen, arrangeres utsatt eksamen samtidig med kontinuasjonseksamen. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ERN-3004
 • Tidligere år og semester for dette emnet