vår 2022
ERN-3006 Masteroppgave - forskningsprotokoll - 6 stp

Sist endret: 13.08.2022

Emnetype

Emnet er en del av masterprogrammet i klinisk ernæring, og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Hensikten med kurset er at studentene skal utforme en forskningsprotokoll til masteroppgaven. Studentene skal lære å formulere forskningsspørsmål og hypoteser, øve på systematisk litteratursøk, kritisk evaluering av relevant litteratur, akademisk skriving og utarbeiding av en databehandlingsplan. Studentene skal også evaluere sitt eget og medstudenters arbeid underveis i prosessen. Emnet utgjør sammen med ERN-3900 Masteroppgave i klinisk ernæring. 

Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne: 

Kunnskaper: 

 • Beskrive hensikten med en forskningsprotokoll, hvilke tema som skal inngå i den og hvordan den skal utformes.
 • Gjøre rede for hensikten med en databehandlingsplan og hva som må inngå i en slik plan
 • Forklare prinsipper og bruksområder for systematiske litteraturoversikter og meta-analyser.

Ferdigheter: 

 • Gjennomføre et systematisk litteratursøk innenfor et avgrenset tema.
 • Formulere en vitenskapelig problemstilling, samt oppsummere og drøfte litteratur som belyser denne.
 • Skrive en akademisk tekst med korrekt bruk av referansestil, fagspråk og sjanger 
 • Utarbeide en databehandlingsplan.
 • Evaluere eget og medstudenters vitenskapelige arbeid.

Generell kompetanse: 

 • Skrive en vitenskapelig forskningsprotokoll for gjennomføring av et forskningsprosjekt
 • Uttrykke seg skriftlig og muntlig på en god, vitenskapelig måte.

Det henvises også til læringsutbytter for langsgående temaer i Vitenskapelig og Profesjonell kompetanse i ernæring. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Selvstendig arbeid
 • Forelesninger
 • Kollokviegrupper 
 • Seminar 
 • Hverandrevurdering

Det er ikke praksis i emnet. 

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men det kan bli aktuelt med forelesninger på andre skandinaviske språk, eller engelsk. Protokollen (og masteroppgaven) kan skrives på norsk eller engelsk, eventuelt dansk eller svensk for de som ønsker det. 


Eksamen

Arbeidskrav: 

 • Delta på seminarer, inkludert forarbeid
 • Godkjente innleveringsoppgaver

Eksamen: Hjemmeeksamen i form av en individuell 10 siders forskningsprotokoll for masteroppgaven. Vurderingsutrykk bestått/ikke bestått. 

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: En forskningsprotokoll som ikke er bestått kan leveres på nytt kun 1 gang. Normalt vil det skje i starten av påfølgende semester. Utsatt innlevering kan innvilges i tilfeller der studenten har levert gyldig legeattest innenfor den ordinære fristen. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 6
 • Emnekode: ERN-3006