vår 2022
ETE-2501 Elektrisitetslære - 10 stp

Sist endret: 17.06.2022

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskapskrav: Studentene bør ha grunnleggende kunnskaper om DC-kretser:

 • spenning, strøm, resistans og effekt
 • ohms lov og kirchoffslover
 • seriekretser og parallellkretser 


Innhold

DC-kretser:

 • serie-parallelle kretser
 • analysemetoder: kildetransformasjon, maskeanalyse, nodeanalyse, bronettverk og stjerne-trekanttransformasjoner
 • nettverksteoremer: superposisjon, Thévenins teorem, Nortons teorem og makseffektoverføringsteorem
 • kondensator: virkemåte og transientanalyse
 • spole: virkemåte og transientanalyse
 • magnetiske kretser

AC-kretser:

 • sinusformede signaler
 • visere og grunnleggende størrelser
 • serie og parallelle ac-kretser
 • analysemetoder: kildetransformasjon, maskeanalyse, nodeanalyse, brunettverk og stjerne-trekant transformasjoner
 • nettverksteoremer: superposisjon, Thévenins teorem, Nortons teorem og makseffektoverføringsteorem
 • effekt
 • resonanskretser 


Anbefalte forkunnskaper

ELE-2501 Introduksjon til elektriske kretser

Hva lærer du

Studentene som har fullført ETE-2501 skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

 • Kandidaten kan forklare prinsippene for DC-kretser og AC-kretser som inneholder resistanser, kapasitanser og induktanser, strømkilder og spenningskilder.
 • Kandidaten har kunnskaper om analysemetoder og nettverksteoremer.
 • Kandidaten har kunnskap om prinsippene for magnetiske kretser og prinsippene for resonanskretser.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan beregne strømmer, spenninger og effekter i parallelle og seriekoblede elektriske DC-kretser og AC-kretser som inneholder resistanser, kapasitanser og induktanser, strømkilder og spenningskilder.
 • Kandidaten kan bruke bestemte analysemetoder og nettverksteoremer.
 • Kandidaten kan anvende prinsippene for magnetiske kretser og resonans i elektriske kretser
 • Kandidaten kan anvende måleinstrumenter og gjøre praktiske utførelser på laboratorier samt gi dokumentasjon av laboratoriearbeid i form av journal- og rapportskriving
 • Kandidaten kan anvende simuelringsverktøy for beregning av strøm og spenninger i elektriske kretser

 Generell kompetanse

 • Kandidaten skal ha innsikt og forståelse av elektriske kretser.
 • Kandidaten skal ha innsikt og forståelse magnetiske
 • Kandidaten skal ha innsikt og forståelse elektriske felt.
 • Kandidaten kan utføre grunnleggende måleteknikk. 

Relevante bærekraftsmål er 8 og 9.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger samt obligatoriske laboratorieøvelser og innleveringer. 

Eksamen

Arbeidskrav

Test i sikkerhet for lab må være godkjent før laboratorieøvelsene kan utføres. 5 av 5 laboratorieoppgaver og tilhørende rapporter må være godkjent. Laboratorieøvelsene må gjennomføres på Campus Narvik. 4 av 5 regneøvinger må være godkjent.

Eksamen og vurdering

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler på eksamen: En valgfri formelsamling uten egne notater og godkjent kalkulator med tomt minne.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ETE-2501