vår 2022
ETE-2603 Roterende elektriske maskiner - 5 stp

Sist endret: 17.06.2022

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Elektromekanikk: Dreiemoment og treghetsmoment, mekanisk last, turbiner og drivmotorer

Asynkronmaskinen: Utførelse og virkemåte, rotortyper, tap og virkningsgrad, moment og turtall, motorstyring, driftsforstyrrelser, enfasedrift, spesielle motortyper

Synkronmaskinen: Utførelse og virkemåte, rotortyper, ankerreaksjon og synkronreaktans, kortslutning, innfasing, driftsformer og V-kurver, styring av frekvens og spenning, børsteløs magnetisering

Permanentmagnet synkronmaskiner og børsteløs DC

Kommutatormaskiner: Utførelse og virkemåte, koblingsmåter, ankerreaksjon, motorstyring, kommutatormotorer for AC-drift

Spesielle motortyper


Anbefalte forkunnskaper

ETE-2501 Elektrisitetslære, ETE-2602 Strømrettere og transformatorer

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har kunnskap om:

- Grunnleggende rotasjonsmekanikk

- Ulike typer mekanisk last, turbiner og drivmotorer

- Asynkronmaskinens oppbygging og virkemåte

- Asynkronmaskinens driftsformer

- Styring av asynkronmaskinen

- Synkronmaskinens oppbygging og virkemåte

- Innfasing av synkronmaskinen

- Kommutatormaskinens oppbygging og virkemåte

Ferdigheter:

- beregne og beskrive drift av ulike roterende elektriske maskiner (asynkronmaskiner, synkronmaskiner og kommutatormaskiner)

Kompetanse:

Kandidaten skal kunne se omformere og elektriske maskiner som elementer i et større system

- Kandidaten skal kunne kombinere de ulike teknologiene som beskrives i emnet

- Kandidaten skal kunne anvende de ulike teknologiene i et tverrfaglig perspektiv


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvelser, obligatoriske semesterprosjekter, skriftlige regneøvinger (ikke obligatoriske).

Eksamen

Arbeidskrav

Samtlige fire laboratorieøvelser skal være gjennomført og godkjent.

Eksamen og vurdering

Karakter for emnet bestemmes av en aritmetisk vekting av resultatene fra semesterprosjekt og muntlig eksamen som teller like mye i evalueringen av delemnet.

Eksamener og semesterprosjekter karaktersettes i henhold til regelen A - F, der A er det beste resultat og E er den laveste karakteren for å passere. Beståtte arbeidskrav gir tilgang til eksamen.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: ETE-2603
  • Tidligere år og semester for dette emnet