vår 2022
FAR-3101 Farmakoøkonomi og epidemiologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

 • Rammer for legemiddelmarkedet 
 • Retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser 
 • Kostnader, kostnadsbegrep, kostnadsanalyser og rasjonell legemiddelbruk 
 • Legemiddeløkonomiske analyser 
 • Sensitivitetsanalyser 
 • ANOVA 
 • Multippel regresjon, konfundering og interaksjon 
 • DAG-modeller 
 • Multippel statistisk testing 
 • Multiple diagnostiske tester, kvantifisering av inter- og intraobservatør uenighet 
 • Aldersjustering 
 • Sykdom og prognose 
 • Kausalitet 

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

 

Kunnskap 

Kandidaten 

 • Har kunnskap om forholdet mellom helseøkonomiske prinsipper og rasjonell legemiddelbruk i et individ- og samfunnsperspektiv 
 • Kan beskrive de økonomiske rammene for legemiddelmarkedet 
 • Kan forklare hvordan målsettingen om rasjonell legemiddelbruk avhenger av legemiddeløkonomiske perspektiver og analyser 
 • Kan beskrive prinsipper for, og utføre enkle legemiddeløkonomiske analyser 
 • Har kunnskap om utvikling av nye legemidler i et forsknings og innovasjonsperspektiv 
 • Kjenner til dokumentasjonskrav i forbindelse med søknad om markedsføringstillatelse for et legemiddel 
 • Har avansert kunnskap om metoder for å studere legemiddelbruk og -effekter ved forebygging og behandling av sykdom i et samfunnsperspektiv 

 

Ferdighet  

Kandidaten 

 • Kan bruke sentrale statistiske og epidemiologiske metoder  
 • Kan tolke funn fra   
 • Studier som beskriver legemiddelbruk eller undersøker effekt av legemiddelbruk i et samfunnsperspektiv 
 • Kan tolke betydningen av inter- og intraobservatør uenighet i diagnostiske tester 
 • Kan vurdere kausale sammenhenger 
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og bruke disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer 

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

 • kan bruke kunnskaper og ferdigheter slik at legemidler bidrar til å skape best mulig helse, både på individ og samfunnsnivå 
 • kan formidle råd om farmasifaglige problemstillinger, analyser, forskningsresultater og konklusjoner til annet helsepersonell 
 • kan formidle betydningen av vitenskapelig dokumentasjon basert på valide metoder, og forskjellen mellom dokumenterte og udokumenterte påstander 
 • kan bidra til kvalitetsutvikling, innovasjon og nytenkning innen fagfeltet 

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk 

Litteratur er på norsk og engelsk. 

Eksamensspråk er norsk. 


Undervisning

Forelesninger  

Litteraturseminar  

Seminar  


Eksamen

Arbeidskrav: Godkjente obligatorisk oppgaver (individuelt og i grupper) 

 

Eksamensform:  

Individuell skriftlig skoleeksamen på 4 timer som teller 100%.  

Karakterskala:  

A-F, der F er ikke-bestått.  

Kontinuasjonseksamen:  

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende høstsemester.  

Utsatt eksamen:  

Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig som kontinuasjonseksamen.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FAR-3101
 • Tidligere år og semester for dette emnet