vår 2022
FIN-3017 Utvikling av finsk skriftspråk - 10 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk del av kvensk og finsk mastergrad, men kan også tas som enkeltemne så fremt søkeren oppfyller kravene til opptak til mastergrad i kvensk og finsk.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i finsk eller kvensk. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i kvensk eller finsk.

Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå. Du må oppgi hvilket emne du søker opptak til.


Innhold

Emnet gir en generell oversikt over arbeid med språkplanlegging. Det presenterer det finske språkets utvikling som skriftspråk fra 1500-tallet til moderne tider, og presenterer prinsipper for språkplanlegging av finsk i forskjellige tider. Det fokuseres spesielt på utviklingen av finsk som et moderne skriftspråk på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet gjennom bevisst planleggingsarbeid, da finsk fikk utvidet bruk på alle samfunnsområder i Finland.

Emnet presenterer også språkplanlegging av kvensk skriftspråk, og drøfter prinsipper som er fulgt i dette arbeidet. Ved å sammenligne planleggingsarbeid av finsk og kvensk vil man også kunne utdype studentenes innsikt i ulike muligheter som kan velges i språkplanlegging.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har kunnskap om:

 • generelle prinsipper i språkplanlegging
 • perioder for utviklingen av det finske skriftspråket
 • det moderne finske skriftspråket som sammensmeltning av vestlige og østlige dialekter
 • retningslinjer for kvensk og finsk språkplanlegging

Ferdigheter

Du kan:

 • gjøre rede for det finske skriftspråkets utvikling og utviklingsperioder
 • lese tekster skrevet på finsk skriftspråk som representerer ulike perioder
 • forklare hvordan det moderne finske skriftspråket er blitt til
 • redegjøre for ulike måter å planlegge språk


Undervisnings- og eksamensspråk

Kvensk, finsk eller norsk 

Undervisning

Emnet tilbys etter behov enten på vår- eller på høstsemesteret omtrent annet hvert år. Undervisningsformer vil være forelesninger, diskusjoner, muntlige og skriftlige presentasjoner. Du tar kontakt med faglærer i begynnelsen av semesteret for å avtale individuell veiledning. Hvis emnet ikke rekrutterer nok studenter for å tilby forelesninger, vil arbeidsformen være individuell veiledning.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille deg til eksamen:

 • én skriftlig oppgave på finsk (ca. 5 sider) og én som kan skrives på norsk (ca. 5 sider)
 • én muntlig presentasjon på finsk (ca. 15 minutter)

Eksamen består av:

 • en ukes hjemmeeksamen på ca. 8 - 10 sider, der noen oppgaver besvares på norsk og andre på finsk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FIN-3017