vår 2022
FIN-3111 Fordypning i finsk litteratur - 10 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av kvensk og finsk mastergrad, men kan også tas som enkeltemne så fremt søkeren oppfyller kravene til opptak til mastergrad i kvensk og finsk.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i finsk eller kvensk. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i kvensk eller finsk.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå. Du må oppgi hvilket emne du søker opptak til.


Innhold

Emnet gir omfattende kjennskap til finsk litteratur i en kunst- og sosialhistorisk kontekst. Litteratur av finsk-etniske minoriteter inngår i emnet. Du velger en litterær periode, et tema eller en genre og presenterer materialet i form av en selvstendig oppgave med relevant teoretisk kildelitteratur.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

•    gode kunnskaper om finsk litteratur i en kunst- og sosialhistorisk kontekst

•    grunnleggende kunnskaper om finsk-etnisk minoritetslitteratur

Ferdigheter

Du kan:

•    skrive om skjønnlitteratur analytisk og med god faglig argumentasjon

•    lese og analysere skjønnlitteratur selvstendig med støtte i relevante teoretiske og litteraturhistoriske kilder

•    plassere litterære fenomen og enkeltverk i en større sosialhistorisk kontekst


Undervisnings- og eksamensspråk

Finsk, kvensk og norsk

Undervisning

Emnet tilbys etter behov enten på vår- eller på høstsemesteret omtrent annet hvert år. Undervisningsformer vil være forelesninger og skriftlige presentasjoner. Du tar kontakt med faglærer i begynnelsen av semesteret for å avtale individuell veiledning. Hvis emnet ikke rekrutterer nok studenter for å tilby forelesninger, vil arbeidsformen være individuell veiledning.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille deg til eksamen:  

  • én skriftlig oppgave på ca. 8-10 sider

 Oppgaven evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

  • en ukes hjemmeeksamen på 8-10 sider

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FIN-3111