vår 2022
FLY-2014 Grunnleggende VFR-flytrening (Phase 2) - 10 stp

Sist endret: 25.04.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tilsvarer Phase 2 i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet. Studentene skal lære å føre enmotors luftfartøy under visuelle flygeregler (VFR). Treningen omfatter øvelser og manøvrer for sikker flyging, navigasjon, grunnleggende flyging med instrumentreferanser, "airmanship", samt nød- og sikkerhetsprosedyrer. 

Anbefalte forkunnskaper

FLY-1007 Innledende flytrening (Phase 1)

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten..

 • har grunnleggende kunnskap om hvordan ytre faktorer som værforhold og aerodynamikk påvirker flyets ytelser og begrensninger.
 • har kunnskap om innhold i kart og kan forstå grunnleggende prinsipper om bruk av andre radionavigasjonshjelpemidler.

Ferdigheter:

Studenten..

 • har grunnleggende ferdigheter i hvordan manøvrere flyet på bakken og i luftrommet etter gjeldende regler og forskrifter for visuelle flygeregler (VFR).
 • skal holde seg orientert om hvor man befinner seg på kartet.

Generell kompetanse:

Studenten..

 • kan håndtere et enmotorsfly sikkert, samt utvise god dømmekraft som fartøyssjef.
 • kan planlegge og gjennomføre en selvstendig distanseflyging (lengre enn 50 NM) til en hvilken som helst flyplass godkjent for skoleflyging.
 • har utviklet god flygerfremferd, samt evne til mestring av nødssituasjoner.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre flygere, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og sunne holdninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformen består av instruksjon i enmotors fly, inkludert prosedyrer og nødssituasjoner under visuell flyging. I tillegg inngår briefinger og debriefinger i forbindelse med flyturene, og stage briefings. For best mulig læringsutbytte, forutsettes det at studentene møter godt forberedt til all undervisning.

Eksamen

En praktisk prøve (phase check) i flyging og teoretisk kunnskapsnivå. Bestått/ikke bestått.

Obligatoriske arbeidskrav: Alle flytimer og progresjonstester (stage check) må gjennomføres og bestås i henhold til programmet beskrevet i UTSA ATPL(A) Training Manual. 

Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen normalt innenfor en to-ukers-periode etter ordinær eksamen.  


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Bardufoss |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FLY-2014