vår 2022
FLY-2016 Avansert VFR-flytrening (Phase 3) - 10 stp

Sist endret: 25.04.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FLY-2014 Grunnleggende VFR-flytrening (Phase 2)

Innhold

Emnet tilsvarer Phase 3 i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet. Studentene skal lære å føre enmotors luftfartøy under visuelle flygeregler (VFR) på et mer avansert og selvstendig nivå. Treningen inneholder blant annet mørkeflyging og lengre navigasjonsturer solo. Kurset vil gi studentene nødvendig flygeerfaring som fartøysjef, og være en del av timebyggingen nødvendig for trafikkflygersertifikat (CPL).

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten..

 • har bred kunnskap og erfaring knyttet til hvordan ytre faktorer som værforhold og aerodynamikk påvirker flyets ytelser og begrensninger.
 • skal ha bred kunnskap til flyets systemer og instrumenter, deriblant flygeinstrumentene, systemovervåkende instrumenter og avionikkutrustningen.
 • kjenner til utfordringer i forbindelse med flyging i mørket, herunder belysning, synsbedrag og illusjoner, grunnleggende instrumentflyging og operasjonelle hensyn og begrensninger.

Ferdigheter:

Studenten..

 • kan håndtere et enmotorsfly sikkert, samt utvise god dømmekraft som fartøyssjef basert på egen flygeerfaring.
 • kan manøvrere flyet på bakken og i luftrommet etter gjeldende regler og forskrifter for visuelle flygeregler (VFR), herunder også mørkeflyging og navigasjon.
 • kan mestre flyet og har utviklet god fortrolighet med flyging i avanserte VFR-manøvrer.

Generell kompetanse:

Studenten..

 • kan selvstendig planlegge og gjennomføre en rekke ulike soloflygninger, der man til enhver tid utnytter de tilgjengelige ressurser man har til rådighet.
 • har gjennom erfaring videreutviklet god flygerfremferd og evne til mestring av nødssituasjoner.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre flygere, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og sunne holdninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformen består av instruksjon og soloflyging i enmotors fly. I tillegg inngår briefinger og debriefinger i forbindelse med flyturene. Kurset krever stor grad av selvstendighet og ansvar hos den enkelte student med tanke på planlegging og gjennomføring av flygingen. 

Eksamen

En praktisk prøve (phase check) i flyging og teoretisk kunnskapsnivå. Bestått/ikke bestått. 

Obligatoriske arbeidskrav: Alle flytimer og progresjonstester (stage check) må gjennomføres og bestås i henhold til programmet beskrevet i UTSA ATPL(A) Training Manual. 

Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen, normalt innenfor en to-ukers-periode etter ordinær eksamen. 


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Bardufoss |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FLY-2016