vår 2022
FLY-2018 Instrumentflytrening (Phase 4) - 20 stp

Sist endret: 25.04.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FLY-2016 Avansert VFR-flytrening (Phase 3)

Studiepoengreduksjon

FLY-2003 Grunnleggende IFR-flygetrening 5 stp

Innhold

Emnet tilsvarer Phase 4 i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet. Emnet skal lære studentene å føre en- og tomotors luftfartøy samt simulator under instrumentflygeregler (IFR). Treningen omfatter øvelser og manøvrer for sikker flyging, navigasjon, avansert flyging med instrumentreferanser, "airmanship", samt nød- og sikkerhetsprosedyrer. 

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten..

 • har bred kunnskap om instrumentflygereglene, herunder operative minima, planleggingsminima, instrumentflygekart, prosedyrer og regelverk og hvordan disse forholder seg til hverandre.
 • har kunnskap om reglene for kommersiell/ervervsmessig flyging og hvordan disse skiller seg fra reglene for privatflyging.
 • har kunnskap om gjeldende nød- og sikkerhetsprosedyrer knyttet til kommersiell flyging, herunder radiobortfall og motorsvikt.

Ferdigheter:

Studenten..

 • behersker hvordan et både en- og tomotors fly skal håndteres sikkert, samt utvise god dømmekraft som "single pilot" under instrumentflyging.
 • kan manøvrere flyet på bakken og i luftrommet etter gjeldende regler og forskrifter for instrumentflygeregler (IFR), herunder også bruk av sjekklister og standardiserte "call outs".
 • kan håndtere flermotors flyging samt mestre utfordringene ved motorbortfall under ulike stadier av flygingen.
 • har flygeferdigheter som tilfredsstiller de gjeldende krav fra europeiske luftfartsmyndigheter til kommersielle flygere (CPL(A) IR/ME).

Generell kompetanse:

Studenten..

 • har innsikt i fag- og yrkesetiske utfordringer og problemstillinger.
 • har gjennom erfaring videreutviklet god flygerfremferd, samt evne til å utvise god dømmekraft, selvstendig beslutningstaking og mestring av komplekse nødssituasjoner.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre flygere, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og sunne holdninger.
 • utviser god situasjonsfornemmelse, og evner å forene teoretisk kunnskap og praktisk erfaring.
 • kan planlegge og gjennomføre en selvstendig distanseflyging mellom to flyplasser etter instrumentflygereglene.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformen består av instruksjon i en- og tomotors fly samt simulator, inkludert prosedyrer og nødssituasjoner under instrumentflyging. I tillegg inngår briefinger og debriefinger i forbindelse med flyturene, klasseromundervisning i flytypespesifikasjoner (teknisk kurs), og stage briefings. For best mulig læringsutbytte, forutsettes det at studentene møter godt forberedt til all undervisning.

Eksamen

En praktisk prøve (phase check) i flyging og teoretisk kunnskapsnivå. Bestått/ikke bestått.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, tilbys kontinuasjons-/ utsatt eksamen, normalt innenfor en to-ukers-periode etter ordinær eksamen.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Bardufoss |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: FLY-2018