vår 2022
FLY-2021 Flerpilots samarbeidstrening MCC - 5 stp

Sist endret: 25.04.2022

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FLY-2001 ATPL-teori blokk II

Studiepoengreduksjon

FLY-2070 Flerpilots Samarbeidstrening (Multi Crew Cooperation
MCC) 5 stp

Innhold

Emnet tilsvarer Phase 5 i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet. Emnet skal lære studenten å føre luftfartøy under instrumentflygeregler som en del av et flerpilotssystem (Multi-Crew Cooperation, MCC). Utvikling av samarbeid, god flygerfremferd og mestring av nødssituasjoner vektlegges.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten..

har kunnskap om Crew Resource Management (CRM), herunder historikk, tilhørende teorier og relevante begreper betreffende kommunikasjon og arbeidsfordeling.  har kjennskap til generell kommunikasjonsteori, samt vanlige symptomer på og årsaker til fatigue og pilot incapacitation.

Ferdigheter:

Studenten..

kan reflektere over egen faglig utøvelse satt inn i et flerpilotssystem.  kan benytte seg av ulike kommunikasjonsteknikker, herunder "closed loop communication" og standardiserte "call outs".  kan håndtere utfordrende situasjoner på en tilnærmet optimal måte gjennom et aktivt samarbeid med andre besetningsmedlemmer.  har utviklet og forstått viktigheten av god dømmekraft, selvinnsikt og integritet (assertiveness).

Generell kompetanse:

Studenten..

har innsikt i hvordan et flerpilotssystem er med på å bidra til økt sikkerhet i luftfarten, og dermed viktigheten av å ha gode holdninger knyttet til MCC og CRM. har utviklet gode lederegenskaper, inkludert evnen til å delegere arbeidsoppgaver og ta ansvar når det er nødvendig.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk 

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer i flysimulator med tilhørende briefinger.

Eksamen

Eksamen: Ved gjennomført kurs gis karakteren bestått - ikke bestått.

Obligatoriske arbeidskrav: Obligatorisk oppmøte på all undervisning. Kurset innehar minimum 5 simulatorøvinger beskrevet i Phase 5 i treningsmanualen til ATPL(A)-treningen. Øvingene må bestås i henhold til kravene beskrevet i nevnte treningsmanual. Kandidaten har ikke mulighet til å gå videre til neste øving uten å ha bestått foregående øving. For å gjennomføre kurset, og få bestått må alle simulatorøvinger være bestått.


Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Bardufoss |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: FLY-2021