vår 2022
FRI-1450 Friluftsliv - natur, kultur og samfunn - 10 stp

Sist endret: 04.07.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Årsstudium arktisk friluftsliv og Bachelor i arktisk friluftsliv og naturguiding.

Innhold

Emnet tar for seg friluftslivets samfunnsmessige betydning, praksiser, verdigrunnlag, filosofi, forvaltning kulturhistorie og politiske og sosiale sammenhenger. Emnet utdyper tematikk fra emnet IDR-0110 Examen Facultatum.

Hva lærer du

Kunnskaper •    Kunnskap om ulike brukergrupper, tradisjoner, ferdselsformer og interessekonflikter i friluftsliv og naturbasert reiseliv. •    Beskrive friluftslivets utvikling, praksiser og trender både regionalt, nasjonalt og internasjonalt og friluftslivet som et sosiokulturelt fenomen •    Redegjøre for friluftslivets betydning i dagens samfunn, knyttet til fritid, utdanning, helse, rehabilitering og integrering •    Kjenne til hovedtrekk i friluftslivsforvaltning og naturforvaltning •    Knytte friluftsliv til naturopplevelse, miljøpåvirkning og økofilosofi

 

Ferdigheter •    Beskrive, identifisere og vurdere ferdselsformer, kulturer og interessekonflikter knyttet til friluftsliv og bruk og forvaltning av natur - både lokalt og nasjonalt. •    Redegjøre for og vurdere allmennhetens bruk av og tilgang til natur •    Diskutere friluftsliv som metode for rehabilitering, integrering og folkehelsearbeid •    Fortolke landskap, naturfenomener, fauna og kulturspor i naturen •    Gjennomføre og analysere friluftslivsfaglige undersøkelser knyttet til aktuell problematikk

 

Kompetanse •    Kritisk reflektere over utøvelse og utvikling av ulike friluftslivspraksiser i et bærekraftig perspektiv •    Skriftlig og muntlig formidle og drøfte friluftsliv og naturguiding ut fra et sosiokulturelt, filosofisk og forvaltningsmessig perspektiv. •    Drøfte friluftslivets samfunnsrelevans på ulike områder •    Drøfte friluftsliv utfra ulike kulturelle innfallsvinkler •    Vise evne til kritisk tenkning og refleksjon i arbeid med friluftslivsfaglige problemstillinger


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk/skandinavisk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisningen og læringsaktivitetene i emnet gjennomføres i form av forelesninger, seminarer, uteaktivitet, plenumsdiskusjoner, gruppearbeid, oppgaver, studentfremlegg og veiledning

Det kreves minimum 80 % deltakelse i undervisning organisert som seminar. Dette fremkommer i undervisningsplanen.


Eksamen

Arbeidskrav

Det kreves minimum 80 % deltakelse i all undervisning og læringsaktivitet.

Følgende arbeidskrav i gruppe må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen: •    Planlegging og gjennomføring av et prosjektarbeid i friluftsliv med feltundersøkelse/ litteraturstudium. •    Deltagelse på obligatorisk veiledning •    Muntlig presentasjon av prosjektet •    Respons på medstudenters presentasjoner •    Innlevering av fagtekst knyttet til prosjektarbeidet.

 

Eksamen og vurdering

Individuell skriftlig eksamen over fire dager som vekter 100% av karakter.

Det gis bokstavkarakter på en skala fra A til F, der F er ikke bestått. Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjons/utsatt eksamen avholdes slik at det ikke får betydning for den enkeltes student studieprogresjon, vanligvis tidlig i påfølgende semester. Ved ikke bestått kontinuasjons/utsatt eksamen får studenten anledning til å avlegge ny eksamen samtidig med neste ordinære eksamen.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Alta |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FRI-1450