vår 2022
FSK-3013 Internasjonal handel med sjømat - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på masterprogrammet i Fiskeri- og havbruksvitenskap og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Innhold

Gi studentene avansert innsikt i de internasjonale markedene for og handel med sjømat, teorier om internasjonal handel, utfordringer knyttet til markedsadgang, handelsavtaler, det internasjonale regelverket for handel generelt og med sjømat spesielt og utfordringer knyttet til handel og miljø. Emnet gir en dypere innføring i teorier om internasjonal handel, samt kunnskap om sentrale emner knyttet til internasjonal handel med sjømat. 

Anbefalte forkunnskaper

FSK-2040 Bærekraftig sjømat

Hva lærer du

Kunnskaper:  

 • Forståelse av hovedtrekkene i de internasjonale markedene for sjømat og Norges rolle der;  
 • Bred kjennskap til teorier om internasjonal handel;  
 • Gode kunnskaper om det internasjonale regelverket som regulerer handel med sjømat og hvordan dette berører Norge. 
 • Kunnskap om etiske aspekter ved handel med sjømat.  

Ferdigheter:  

 • Kan anvende relvante teorier og metoder til å analysere utviklingstrekk i markedene og betingelser for markedsadgang;  
 • Kan lese og forstå anvendt forskning på temaene emnet adresserer. 

Kompetanse:  

 • Kan arbeide med temaer om markeder og handel i sjømatnæringen og tilnyttet forvaltning 
 • Kan utnytte kunnskap og ferdigheter til å lage skriftlige og muntlige analyser av internasjonal sjømathandel  
 • Kan vurdere konsekvenser av internasjonalt regelverk for aktuelle problemstillinger for norsk fiskerinæring.  
 • Kan planlegge og gjennomføre avgrensede forsknings- og utredningsoppgaver innen feltet   


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. 

Undervisning

Forelesninger, seminar og møter med næringsliv og forvaltning.

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

This course has academic prerequisites. Please see the «Admission requirements» section for more information.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Hjemmeksamen 10 dager, essay på 5000 ord der studenten skal demonstrere kunnskaper og ferdigheter som emnet skal gi. Det innebærer å vise forståelse av hovedtrekkene i de internasjonale markedene for sjømat og Norges rolle der; kjennskap til teorier om internasjonal handel; forståelse av det internasjonale regelverket som regulerer handel med sjømat og hvordan dette berører Norge og norsk sjømatnæring. 

Arbeidskrav: Skriftlig oppgave med et omfang på 3000 ord. 

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke bestod siste arrangerte eksamen i emnet kan i StudentWeb melde seg opp til kontinuasjonseksamen som arrangeres i påfølgende semester. Fristen for å melde seg opp er 15. januar og eksamen arrangeres normalt i slutten av februar.  


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FSK-3013
 • Tidligere år og semester for dette emnet