vår 2022
FSK-3960 Mastergradsoppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap - 60 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Masteroppgaven er en hoveddel av masterstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Oppgaven skal utvikle evne til selvstendig skriftlig framstilling under veiledning.

Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid innenfor et sentralt fagområde. Arbeidet skal ha preg av forskning, oppgaven bør ha elementer av ny kunnskap eller nye metoder. Avhandlingen kan være basert på litteraturstudier, data fra feltarbeid, laboratorieforsøk eller en kombinasjon av disse.

Tema for masteroppgaven skal velges av studenten i samråd med veileder og forutsetter godkjenning av Norges fiskerihøgskole i form av innlevert og signert veiledningskontrakt. Masteroppgaven er normert til to fulle semesters arbeid (60 stp) og kan påbegynnes i 2. eller 3. semester av mastergraden.

Veiledningskontrakt og prosjektbeskrivelse fylles ut av studenten i samråd med veileder. Standard veiledningskontrakt er tilgjengelig i masterstudentenes Canvasrom - M-FISK. Veiledningskontrakt og prosjektbeskrivelse signeres av student, veileder(e) og instituttleder. Signert veiledningskontrakt med prosjektbeskrivelse leveres til studierådgiver ved Norges fiskerihøgskole. Frist for innlevering av veiledningskontrakt og prosjektbeskrivelse er 01.06, semesteret før oppgaven påbegynnes.


Hva lærer du

Målet med mastergradsoppgaven i fiskeri- og havbruksvitenskap er å en selvestendig fordypning innenfor et sentralt fagområde i studiet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk. Studenten velger selv om oppgaven skal skrives på norsk eller engelsk. Muntlig presentasjon og eksaminasjon foregår på norsk, med mindre eksamenskommisjonens medlemmer snakker et ikke-skandinavisk språk.

Undervisning

Selvstendig arbeid med veiledning fra en vitenskapelig ansatt.

Eksamen

Masteroppgave og muntlig eksamen.

Kandidaten skal ha bestått alle emner som inngår i graden før levering av avsluttende mastergradsoppgave og før eksamen kan tas.

Utsatt innlevering kan innvilges med inntil 3 måneders utsettelse av innleveringsfrist ved begrunnet søknad med bekreftelse fra veileder innen 01.05.

Ved sykemelding dokumentert ved legeerklæring ved sykdom for 1 - 3 uker forlenges fristen tilsvarende. Utsatt innlevering har ikke innvirkning på bedømmelsen av oppgaven.

Masteroppgaven skal presenteres muntlig for kommisjonen forut for eksaminasjonen. Muntlig presentasjon kan også foregå som offentlig presentasjon.

Eksamenskommisjon består av minimum en ekstern sensor og en intern sensor. Avsluttende muntlig eksamen er justerende på oppgavekarakteren. Kandidaten opplyses ikke oppgavekarakteren før eksamen. Endelig karakter settes etter skalaen A - E med F som stryk.


Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 60
  • Emnekode: FSK-3960
  • Tidligere år og semester for dette emnet