vår 2022
GEO-2004 Petrologi - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

GEO-105 Petrologi 6 stp

Innhold

 • Introduksjon i studiet av magmatiske bergarter
 • Opprinnelse av de vanligste magmatiske og metamorfe bergarter
 • Introduksjon i magmaets opprinnelse i jordskorpe og mantel, prosesser som modifiserer magmaets sammensetning, og krystalliseringsprosesser i magmatiske bergarter
 • Introduksjon i metamorfe prosesser, litostatisk/non-litostatisk trykk, termal struktur av litosfæren, og tektoniske miljøer knyttet til metamorfose
 • Kjemografiske diagrammer, projeksjoner, faseregler
 • Metamorfe reaksjoner og deres presentasjon i kjemografiske diagrammer
 • Metamorfose av pelitiske sedimenter
 • Metamorfose av mafiske magmatiske bergarter
 • Metamorfose av ultramafiske og karbonatholdige bergarter
 • Delvis smelting
 • Studium av magmatiske og metamorfe bergarter i håndstykke, tolkning av enkle fasediagrammer

 


Anbefalte forkunnskaper

GEO-2001 Mineralogi

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om opprinnelse av magma fra delvis smelting av skorpe- og mantelbergarter
 • kunnskap om magmadifferensiasjon
 • forståelse av forholdet mellom mineralsammensetning, en bergarts kjemiske sammensetning og metamorfe trykk- og temperaturforhold
 • kjennskap til hvilke typer magmatiske og metamorfe bergarter som vil finnes i forskjellige tektoniske miljø
 • kunnskap om mineralsammensetninger og mikrostrukturer i magmatiske og metamorfe bergarter og evne til å beskrive og tolke slike bergarter

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • beskrive mineraltyper og relative mengder i magmatiske og metamorfe bergarter fra observasjoner i håndstykke og tynnslip
 • tolke den geologiske historien til magmatiske bergarter basert på mineralsammensetning og tekstur
 • bruke mineralsammensetninger i metamorfe bergarter for å forklare trykk- og temperaturforhold og tolke det tektoniske miljøet
 • presentere mineralsammensetninger og metamorfe reaksjoner ved hjelp av enkle fasediagrammer
 • finne, vurdere og benytte petrologisk litteratur og metoder

 

Generell kompetanse

Studenten har

 • innsikt i grunnleggende petrologi
 • evne til å utvikle kunnskap om vanlige mineralsammensetninger i magmatiske og metamorfe bergarter
 • evne til å tolke forskjellige petrologiske prosesser og tektoniske miljø fra observasjoner i håndstykke og i felt
 • evne til å gjennomføre grunnleggende arbeidsoppgaver innen petrologi og oversikt over fagets viktigste litteratur og metoder
 • evne til å formidle sentralt fagstoff videre og til å diskutere synspunkter, erfaringer og valg av metoder med geologer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

13 forelesninger (39 timer), 13 øvelser (39 timer) og 3 dager feltekskursjon.

Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

En skriftlig eksamen av fire timers varighet som teller 100%.

Karakterregel: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er stryk. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

 Arbeidskrav:

Adgang til eksamen forutsetter at følgende arbeidskrav er oppfylt:

- godkjente øvelser

- godkjent sikkerhetsopplæring innen ekskursjonen, herunder bruk av sikkerhetsutstyr (hjelmer, refleksvester, etc.) og bruk av geologsik utstyr i felt (hammer, lupe, spade, etc.).

-godkjent ekskursjonsrapport.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: GEO-2004
 • Tidligere år og semester for dette emnet