vår 2022
GEO-2005 Sedimentologi - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

GEO-106 Sedimentologi 9 stp

Innhold

Under forelesningene vil følgende temaer gjennomgås: klassifisering av sedimenter og sedimentære bergarter, sedimentære strukturer, forvitring, erosjon, transport og avsetning av sedimenter,faciesmodeller og identifikasjon av avsetningsmiljøer inkludert terrestrike, lakustrine, grunnmarine og dypmarine miljø, prosesser som kan påvirke sedimentene etter avsetning, diagenese og de stratigrafiske prinsippene. I øvelsene vil studentene få en innføring i enkelte av de mest benyttede laboratoriemetodene samt kriteriene for etablering av en sedimentær logg. Under ekskursjonen vil studentene få en innføring i faciesanalyse basert på sedimentologiske kriterier.

Anbefalte forkunnskaper

GEO-1001 Innføring i geologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har

 • grunnleggende oversikt over prosessene som fører til dannelse av sedimenter
 • grunnleggende kunnskap om hvordan sedimetære strukturer kan benyttes til å identifisere sedimetære prosesser og avsetningsmiljø
 • kunnskap om de viktigste terrestriske, lakustrine og marine avsetningsmiljøene og hvordan avsetninger fra disse miljøene kan identifiseres
 • kjennskap til prosessene som kan påvirke sedimentene etter avsetning
 • kunnskap om prosessene som fører til dannelse av sedimentære bergarter ( litifisering)
 • kjennskap til de stratigrafiske prinsippene

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere, beskrive og klassifisere sedimentære avsetninger
 • gjøre rede for grunnprinsippene for dannelsen av sedimentære strukturer og hvordan de benyttes i paleomiljøtolkningen
 • kjenne de viktigste karakteristika ved de ulike terrestriske, lakustrine og marine facies
 • gjøre rede for de prosesser som kan påvirke sedimentene etter avsetning
 • kjenne de stratigrafiske konseptene

Generell kompetanse

Studenten har

 • innsikt i grunnleggende sedimentologi med fous på terrigene klastiske avsetninger
 • evne til å gjennomføre grunnleggende arbeidsoppgaver innen sedimentologi og oversikt over fagets viktigste metoder for beskrivelse og analyse av sedimenter og sedimentære bergarter
 • evne til å benytte kunnskap om moderne avsetningsmiljø i analyse av den sedimentære lagrekken
 • evne til å formidle sentralt fagstoff videre og til å diskutere synspunkter, erfaringer og valg av metoder med andre sedimetologer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

30 timer forelesninger og 20 timer øvelser, samt 3 dager feltekskursjon.

Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

En skriftlig eksamen av fire timers varighet som teller 100%.

Karakterregel: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er stryk. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

 Arbeidskrav:

Adgang til eksamen forutsetter at følgende arbeidskrav er oppfylt:

- obligatorisk oppmøte på øvelsene og godkjente øvelser

- godkjent sikkerhetsopplæring innen ekskursjonen, herunder bruk av sikkerhetsutstyr ( hjelmer, refleksvester, etc.) og bruk av geologisk utstyr i felt ( hammer, lupe, spade, etc.)

- obligatorisk oppmøte på ekskursjon og godkjent presentasjon av ekskursjonsarbeid


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: GEO-2005
 • Tidligere år og semester for dette emnet