vår 2022
HIF-1111 Litteraturvitenskapelig metode - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i årsstudiet i allmenn litteratur.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 -  enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HIF-1111 Litteraturvitenskapelig metode 10 stp
ALI-1141 Litteraturvitenskapelig metode 10 stp

Innhold

Studentene vil arbeide med begreper og prosedyrer for metodisk analyse av skjønnlitterære tekster. I tillegg kommer et skjønnlitterært pensum bestående av 1 roman, 1 drama, 10 dikt og 5 noveller.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om metodikkens begreper og prosedyrer
 • forståelse av forholdet mellom metodikkens ulike komponenter og analysens målsetning om syntetisering
 • forståelse av forskjellen mellom teori og metode

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utrede litterære tekster metodisk i henhold til begreper og prosedyrer
 • gi selvstendige analyser av ulike litterære tekster og sjangere

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet har tre hovedbolker:

1) Innlæring av begreper og prosedyrer

2) Individuelle tekstanalyser

3) Kollektiv tekstanalyse

Undervisningen baserer seg på prosjekt- og gruppearbeid.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 •  en skriftlig oppgave som skal leveres til fastsatt dato i løpet av kurset

Arbeidskravet vurderes med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent av faglærer senest to uker før eksamen.

Eksamen består av:

 • en skriftlig 3-timers skoleeksamen

Eksamensspråk er norsk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F / «ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til utsatt prøve og kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HIF-1111
 • Tidligere år og semester for dette emnet