vår 2022
HIS-2010 Bacheloroppgave i historie - 10 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i historie og bachelorprogrammet i russlandsstudier, studieretning historie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Fullført 60 studiepoeng på 1000-nivå i historie.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.


Innhold

Emnet er et tilbud for de studentene som mot slutten av bachelorstudiet vil legge opp et fritt valgt emne knyttet til en veileder. Det meste av studiet baserer seg på et selvvalgt arbeid, der pensum særlig skal knytte an til forskningsdebatt. Tema for bacheloroppgaven skal være forskningsbasert og godkjennes i forhold til den undervisningskapasiteten instituttet har til enhver tid. Emnet kan spore studenten inn mot et forskningsfelt som kan være utgangspunkt for senere mastergradsoppgave i historie, men skal samtidig være et ferdig produkt som er gjenstand for vurdering på bachelornivå. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha oppnådd disse læringsutbytter:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • sentrale tema og problemstillinger innen sitt fagområde

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere fagstoff og trekke egne slutninger
 • formidle informasjon, teorier og ideer, problemstillinger og løsninger om eget fagområde både skriftlig og muntlig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller intregrere studenter med annen morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Undervisningen består av felles samlinger med diskusjon og kollektiv veiledning av kursleder. Det vil holdes minimum tre slike samlinger, og det forventes at studentene møter til disse. I tillegg skal studentene knyttes til en individuell veileder.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Obligatorisk innlevering i forkant av samlingene.
 • Det forventes at studentene møter til disse.
 • Studentene må levere og få godkjent disposisjon innen oppgitt frist.
 • Studentene må i samråd med individuell veileder utforme pensumliste og få denne godkjent av faglærer innen oppgitt frist.

Eksamen består av:

En bacheloroppgave på ca. 6750 ord (tilsvarer ca. 15 sider) skal leveres mot slutten av semesteret, og blir vurdert etter bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Etter en avsluttende muntlig eksamen blir den endelige sluttkarakteren for emnet fastsatt.

Ved karakteren F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HIS-2010