vår 2022
HIS-2021 Historie sett i lys av kildene - 5 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Særlig egnet for studenter på Russlandsstudier og/eller som støtteemne for studenter innenfor religion, arkeologi, kunstvitenskap, antikkens kultur, andre humanistiske fag og/eller samfunnsvitenskap.

Opptakskrav

Fullført 60 studiepoeng på 1000-nivå i historie.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner - lavere grad, etc.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HIS-2001 Historie sett i lys av kildene 5 stp

Innhold

Kurset gir en introduksjon til arbeidet med historiske kilder. Studentene skal møte aktuelle kildekategorier som for eksempel diplomer (middelalderbrev), jordebøker, manntall, skattelister samt tingbøker og skifteprotokoller. Det fokuseres på:

1) hvilke spørsmål kan ulike kildetyper bidra til å belyse 

2) hvor de ulike kildeseriene finnes/hvordan finne fram til og i dem?

Det gis introduksjon til diplomenes form, struktur og samfunnsmessige følger av gjennombruddet for skriftbruk. For de andre kildetypene presenteres trekk ved opphavssituasjon.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

  • sentrale kildekategorier innenfor fagområdet
  • hvilke spørsmål ulike kildetyper kan bidra til å sette lyset på og presentere trekk ved opphavssituasjonen til ulike kildekategorier
  • hvor de ulike kildeseriene finnes og hvordan en finner fram til dem og finner fram i dem

Ferdigheter

Studenten kan

  • analysere og trekke egne slutninger ut fra aktuelle kildekategorier som for eksempeldiplomer (middelalderbrev), jordebøker, manntall, skattelister, tingbøker, skifteprotokoller, folketellinger, aviser, statistikk, offentlige og private dokument og muntlige kilder.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller intregrere studenter med annen morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Forelesninger. Emnet har undervisning sammen med HIS-2001, men uten innføring i gotisk håndskrift.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av: En hjemmeeksamen på ca 3500 ord skrevet i løpet av en uke, og en justerende muntlig eksamen som sammen med oppgaven blir vurdert samlet etter bokstavkarakter A-F, der F er regnet som stryk.

Ved karakteren F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: HIS-2021
  • Tidligere år og semester for dette emnet