vår 2022
KVE-3017 Utvikling av kvensk skriftspråk - 10 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av kvensk og finsk mastergrad, men kan også tas som enkeltemne så fremt søkeren oppfyller kravene til opptak til mastergrad i kvensk og finsk.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i finsk eller kvensk. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i kvensk eller finsk.

Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå. Du må oppgi hvilket emne du søker opptak til.


Innhold

Emnet gir en generell oversikt over arbeid med språkplanlegging. Emnet presenterer språkplanlegging av kvensk skriftspråk, drøfter prinsipper som er fulgt i dette arbeidet, og problemer med å utvikle en skriftlig variant av et språk som tidligere har vært brukt bare muntlig. Emnet tar også opp betydningen av skriftspråk for revitaliseringen av et truet språk, og presenterer språkplanleggingsarbeid i andre minoritetsspråklige kontekster. Emnet presenterer også det finske språkets utvikling som skriftspråk fra 1500-tallet til moderne tider i hovedtrekk, og drøfter hvilke kontakter kvenene hadde med det finske skriftspråket. Ved å sammenligne planleggingsarbeid av finsk og kvensk vil man også kunne utdype studentenes innsikt i ulike muligheter som kan velges i språkplanlegging.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har kunnskap om:

 • generelle prinsipper i språkplanlegging
 • forholdet mellom kvensk skriftspråk og dialektvariasjon i kvensk
 • forholdet mellom språkplanlegging og språkrevitalisering
 • perioder for utvikling av det finske skriftspråket 
 • retningslinjer for kvensk og finsk språkplanlegging

Ferdigheter

Du kan:

 • forklare prinsipper som har styrt utviklingen av kvensk skriftspråk
 • gjøre rede for variasjon i kvensk skriftspråk som reflekterer språkbruk på ulike områder
 • gjøre rede for det finske skriftspråkets utvikling og utviklingsperioder. 
 • redegjøre for ulike måter å planlegge språk


Undervisnings- og eksamensspråk

Finsk, kvensk og norsk

Undervisning

Emnet tilbys etter behov enten på vår- eller på høstsemesteret omtrent annet hvert år. Undervisningsformer vil være forelesninger, diskusjoner, muntlige og skriftlige presentasjoner. Du tar kontakt med faglærer i begynnelsen av semesteret for å avtale individuell veiledning. Hvis emnet ikke rekrutterer nok studenter for å tilby forelesninger, vil arbeidsformen være individuell veiledning.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille deg til eksamen:

 • to skriftlige oppgaver som kan skrives på kvensk, finsk eller norsk (ca. 5 sider). Et kort resymé på kvensk om du velger å skrive på finsk eller norsk. 
 • én muntlig presentasjon på kvensk (ca. 15 minutter) 

Eksamen består av: 

 • en ukes hjemmeeksamen på ca. 8 - 10 sider som kan skrives på kvensk, finsk eller norsk. Et kort resymé på kvensk om studenten velger å skrive på norsk

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: TimeS New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KVE-3017