vår 2022
KVI-1014 Visuell analyse - 10 stp

Sist endret: 05.09.2022

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden i kunsthistorie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KVI-1013 Ikonografi, billedkonvensjoner, teori og metode 10 stp

Innhold

Emnet gir grunnleggende innføring i kommunikasjon og analyse av bilder og visuelle uttrykk i ulike medier, som for eksempel maleri, arkitektur, fotografi, tegneserier, graffiti/street art, trivialkultur og reklame. Det vil bli lagt vekt på hvordan bilder har blitt lest og forstått opp gjennom historien, og hvordan historiske motiver, symboler og konvensjoner tas opp og brukes i moderne medier i samtida. Det gis innføring i de viktigste bildeteoriene, som ikonografi og semiotikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • grunnleggende kunnskap om terminologi og argumentasjon knyttet til bildekonvensjoner og -framstillinger (som rom, lys, farge, bevegelse)
 • grunnleggende kunnskap om motivhistorie/ikonografi
 • innføring i arkitekturterminologi og -analyse 

Ferdigheter

Du kan:

 • beskrive og analysere visuelle uttrykk
 • kjenne igjen de vanligste historiske, religiøse og litterære motiver i billedkunsten
 • beskrive og analysere arkitektur

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk,noe undervisning kan være på engelsk. Det er mulig å søke om annet språk til eksamen.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Kvalitetssikring: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille deg til eksamen:

 • 2 muntlige presentasjoner av bilde- og arkitekturanalyse, varighet 15 min. per presentasjon.  

Eksamen består av:

 • Skoleeksamen (varighet 6 t.).  

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KVI-1014
 • Tidligere år og semester for dette emnet