vår 2022
KVI-3220 Selvvalgt fordypning - 20 stp

Sist endret: 07.07.2022

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er valgfritt i mastergradsprogrammet i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne av studenter som kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet i kunsthistorie.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i kunsthistorie.

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre:

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KVI-3220 Prosjektforberedende lesekurs 20 stp
KUNSTHFSP Kunsthistorie hovedfag: Særpensum 20 stp

Innhold

Fordypningen du velger skal ha kunsthistorisk art eller relevans, gjerne knyttet til BA-emnet på 2000 nivå som tilbys i samme semester, eller et annet fokus etter avtale med emneansvarlig faglærer. Målet er fordypning på høyt nivå på grunnlag av selvvalgt litteratur og, dersom det lar seg gjennomføre, en ekskursjon,til London med analyser av kunstverk in situ. Dersom hovedvekten legges på empiriske eller verkorienterte studier skal disse være støttet av litteratur som behandler relevante metodiske, teoretiske og/eller begrepsmessige spørsmål på høyt nivå. Tilsvarende skal emner med hovedvekt på teori/metode/begreper være støttet av forskningsbasert litteratur som inkluderer relevant empiri eller studier av kunstverk.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal du ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har

 • inngående forståelse av begreper og teorier som anvendes i forskningslitteraturen om det valgte emnet
 • spesialkunnskap om kunstnerisk eller kunstrelatert empiri som hører inn under emnet
 • kjennskap til tverrfaglige analyser av relevante begreper, teorier og eventuelle empiriske forhold slik disse trekkes inn i forskningslitteraturen i emnet

Ferdigheter

Du kan:

 • analysere og kontekstualisere kunstverk ut fra flere perspektiver
 • reflektere kritisk om de kunstvitenskapelige begreper og metoder som hører inn under emnet

Kompetanse

Du kan:

 • gi en selvstendig skriftlig og muntlig analyse og diskusjon av de sentrale problemstillingene i emnet
 • ta i bruk faglige spørsmål og framgangsmåter i emnet på tilsvarende områder, samt kommunisere dette til fagfolk og til allmennheten for øvrig


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Det er mulig å søke om annet språk til eksamen.

Undervisning

Emnet er basert på forelesninger, seminarer og/eller samlinger. Det legges også opp til en ekskursjon(frivillig) der også andre studenter i masterprogrammet i kunsthistorie kan delta, foruten studenter på bacheloremnet på 2000 nivå, som tilbys samtidig. Seminarene åpner for seminarinnlegg knyttet til deltakernes temaer, samt diskusjoner  og utdypninger til dette. Det anbefales i tillegg å følge undervisningen i bacheloremnet. 

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille deg til eksamen:

 • Levere oversikt over selvvalgt pensum. Frist: 20. februar i vårsemesteret.

Eksamen består av:

 • En hjemmeoppgave med varighet 10 dager og omfang 10 sider.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: TimeS New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: KVI-3220