vår 2022
LER-3051 Masteremne i begynneropplæring: Lærelyst og mestring på 1.-4.trinn - 15 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Emnet bygger på og viderefører kunnskap fra LER-1101 (norsk begynneropplæring), LER-1201 (matematikk 1-7), og LER-1000 og LER-1001 (PEL).

Innhold

Emnet gir inngående og forskningsbasert innsikt i begynneropplæring med vekt på lærelyst, mestring, tilpasset opplæring og tidlig innsats. Et overordnet perspektiv er elevenes læring i en skole preget av språklig, sosialt og kulturelt mangfold. Emnet viderefører og utdyper studentenes kunnskap om begynneropplæring fra PEL, norsk og matematikk. Videre gir emnet inngående kunnskap om kartlegging og vurdering for læring, samt tilrettelegging av undervisning for elever med svake ferdigheter i lesing, skriving og regning. Emnet gir erfaring i å utvikle og reflektere over ulike tilnærminger til begynneropplæring.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • inngående kunnskap om matematikkdidaktikk og norskdidaktikk med relevans for begynneropplæring
 • inngående kunnskap om tiltak som fremmer leselyst og språkglede
 • inngående kunnskap om tilpasset opplæring i lesing, skriving og regning
 • inngående kunnskap om intensiv opplæring i lesing, skriving eller regning på 1. - 4. trinn
 • grundig kunnskap om relevante vurderings- og kartleggingsverktøy
 • kunnskap om digitale verktøy i begynneropplæringen

Ferdigheter

Studenten kan:

 • på avansert nivå vurdere relevante og forskningsbaserte tiltak på grunnlag av kartlegging og vurdering
 • på avansert nivå kunne tilrettelegge for og gjennomføre intensiv opplæring på 1. - 4. trinn i lesing, skriving eller regning
 • anvende metoder som ivaretar gode faglige, sosiale og praktisk-estetiske prosesser
 • begrunne fagdidaktiske valg i begynneropplæring i norsk og matematikk og vurdere dem på bakgrunn av relevant forskning og teori
 • vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk på bakgrunn av solid profesjonsfaglig digital kompetanse, og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler begynnerdidaktikk

Kompetanse

Studenten:

 • har en kritisk og reflektert tilnærming til egen og skolens praksis
 • er en reflektert og engasjerende klasseleder for barn på 1. til 4. tinn, og kan legge til rette for et inkluderende og stimulerende læringsmiljø
 • kan systematisk og kritisk søke opp og anvende forskningsbasert kunnskap om begynneropplæring i norsk og matematikk, og kunne bidra til fagutvikling innenfor begynneropplæring


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen tilbyr varierte læringsaktiviteter basert på forelesninger og seminarer. Undervisningen baseres på høy egeninnsats og studentsamarbeid som peker fram mot et selvstendig arbeid med masteroppgave i begynneropplæring.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 60 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden

Praksis

Se egen praksisplan


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • Forberede, lede og delta i fagsamtaler/diskusjoner i studentgruppen
 • Med utgangspunkt i praksismappen og vurderingsrapporten skal det utarbeides en tekst (ca. 2000 ord) hvor studenten anvender faglitteratur for å reflektere over sin egen faglige utvikling som lærer i begynneropplæring.

Eksamen består av:

 • Muntlig eksamen på 30 minutter med utgangspunkt i presentasjon av valgt tema. Tema skal være godkjent 3 uker før eksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-3051
 • Tidligere år og semester for dette emnet