vår 2022
LER-3200 Masteremne i matematikkdidaktikk - Læring og undervisning av matematikk - 15 stp

Sist endret: 17.06.2022

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn og for master i fagdidaktikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet kan tas som videreutdanning av lærere.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning 1.-7. og 5.-10. trinn, eller jf. opptakskrav for master i fagdidaktikk.


Opptakskrav

For studenter som tar emnet som videreutdanning er forkunnskapskravet fullført lærerutdanning med minimum 60 studiepoeng i matematikk.

Innhold

Forskningslitteratur om undervisning og læring av matematikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha inngående kunnskap om forskning på:

Elever

 • Elevers læring innen utvalgte temaer i matematikk
 • Rammeverk for elevers læring
 • Resultater på nasjonale og internasjonale undersøkelser

​Lærer

 • Hvordan lærere arbeider med utforskende matematikk
 • Bruke kommunikasjon for å skape forståelse
 • Ulike rammeverk for undervisningskunnskap
 • Systematisk utvikling av egen praksis

​Etnomatematikk

 • Sammenhenger mellom språk, kultur og matematikk

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • grundig vurdere og analysere forskningslitteratur for bruk i eget faglig arbeid
 • anvende matematikkdidaktisk forskning i egenutviklede undervisningsopplegg av høy kvalitet
 • analysere praksiserfaringer ved hjelp av forskningsbasert matematikkdidaktisk teori

Kompetanse

Studenten skal:

 • bruke kunnskapen om matematikkdidaktisk forskning på et høyt teoretisk nivå til å utvikle egen undervisning
 • bruke avansert forskningsbasert kunnskap om læring og undervisning til å lede, initiere og gjennomføre innovativt utviklingsarbeid


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer. Individuelt arbeid, gruppearbeid og eventuelt tverrfaglig samarbeid rundt matematikkopplæring er sentrale arbeidsformer, foruten forelesning og seminar. En viktig arbeidsform er at studentene presenterer pensum for hverandre og deltar i diskusjoner. Studentene vil også møte undervisningsformer som tar utgangspunkt i matematikk på ulike nivåer.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 60 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • lage en videosnutt som viser formidling og forklaring innenfor et matematisk tema

For studenter på master i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn gjelder også følgende arbeidskrav:

 • Med utgangspunkt i praksismappen og vurderingsrapportene skal det utarbeides en sammenhengende tekst (1000-1500 ord) hvor man anvender faglitteratur for å reflektere over ens faglige utvikling som lærer i masterfaget

Eksamen består av:

 • Muntlig presentasjon på 30 min, individuelt eller i par, med mulighet for oppfølgingsspørsmål.

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-3200
 • Tidligere år og semester for dette emnet