vår 2022
LER-3251 Masteremne i samfunnsfag: Samfunnsfagsdidaktikk og kritisk tenkning - 15 stp

Sist endret: 17.06.2022

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning 1.-7. og 5.-10. trinn, og i master i fagdidaktikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet kan tas som videreutdanning av lærere.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning 1.-7. og 5.-10. trinn, eller jf. opptakskrav for master i fagdidaktikk.


Opptakskrav

For studenter som tar emnet som videreutdanning er forkunnskapskravet fullført lærerutdanning med minimum 60 studiepoeng i samfunnsfag. 

Innhold

Dette emnet vil gi en fordypning i samfunnsfagsdidaktikk med særlig vekt på kritisk tenkning. Emnet tar for seg fagfeltet samfunnsfagdidaktikk i vid forstand, både innenfor og på arenaer utenfor skolen. Studentene skal utvikle en kritisk forståelse og analytisk holdning til samfunnsfagsdidaktiske perspektiver i ulike politiske, sosiale, kommersielle og kulturelle sammenhenger.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha:

 • kunnskap om vitenskapsteori, metode og teori innenfor samfunnsvitenskapelig forskning
 • avansert kunnskap om teorier og metoder innenfor fagfeltet samfunnsfagdidaktikk, med vekt på kritisk tenking
 • avansert kunnskap om ulike samfunnsfaglige læringsmetoder
 • inngående kunnskap om elevers og læreres bruk av digitale hjelpemidler i samfunnsfag

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende samfunnsfagdidaktiske arbeidsmåter, teorier og metoder i læringsarbeid
 • analysere læringsarbeid og læremiddel
 • bruke kritisk tenking i arbeidet med samfunnsfagdidaktiske problemstillinger
 • analysere samfunnsfagdidaktiske og samfunnsfaglige problemstillinger relatert til ulike typer læringsaktiviteter

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • analysere samfunnsvitenskapelige framstillinger og empirisk materiale
 • legge til rette for læringsaktiviteter som vekker elevenes undring, interesse og stimulerer elevenes evne til kritisk tenking
 • vurdere ny og tidligere forskning knyttet til relevante tema innenfor fagfeltet samfunnsfagdidaktikk og kritisk tenking og nyttiggjøre seg slik kunnskap til egen faglig praksis
 • reflektere over forskningsetiske problemstillinger 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Undervisningen vil være organisert i forelesninger, seminarer og grupper. Studentaktive arbeidsformer vil vektlegges. Digitale hjelpemidler vil bli benyttet der dette er hensiktsmessig.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 60 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • Planlegge, gjennomføre og presentere et prosjekt knyttet til samfunnsfagdidaktikk og/eller kritisk tenking. Dette gjennomføres individuelt eller i gruppe på to studenter og presenteres muntlig med hjelp av digitale hjelpemidler. Presentasjonen skal ha en varighet på ca. 15 minutter. Både faglig innhold og formidlingsevne skal ligge til grunn for eventuell godkjent/ikke godkjent

For studenter på master i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn gjelder også følgende arbeidskrav;

 • Med utgangspunkt i praksismappen og vurderingsrapportene skal det utarbeides en sammenhengende tekst (1000-1500 ord) hvor man anvender faglitteratur for å reflektere over ens faglige utvikling som lærer i masterfaget

Eksamen består av:

 • En skriftlig oppgave på 2000 ord knyttet til oppgitt tema. Denne eksamen utgjør 50 % av samlet karakter.
 • En muntlig, individuell eksaminering. Utgangspunktet er et fremlegg etter avtalt tema. Denne eksamen utgjør 50 % av samlet karakter. 

Det gis en samlet karakter for emnet. Ved karakter F på en av delene må kun denne delen tas på nytt.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-3251
 • Tidligere år og semester for dette emnet