vår 2022
MAS-2604 Konstruksjonselementer, standarder og kvalitetsstyring - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember 

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskapskrav: Spesielt viktig med kunnskap innen Fysikk, Mekanikk og Materiallære


Innhold

Konstruksjonselementer: Beregning av sveiseforbindelser, skrueforbindelser og skruegrupper, limeforbindelser, press- og krympeforbindelser, rullelager, girkasser og akselberegninger.

Prosjekterings og konstruksjon standarder: Grunnleggende forståelse av prosjektering standard EN-NS 1990, og konstruksjon standard EN-NS 1993-1

Kvalitetsstyring: Begrepsdefinisjoner, kvalitetsstyring av prosjekter, produktkvalitet, kravspesifikasjon, kvalitetsforbedring, oppbygging av kvalitetssystemer og kvalitetssystemutvikling, HMS- ledelse og styring, kvalitetsstandarder (ISO 9000 m. fl.)


Anbefalte forkunnskaper

BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, MAS-2500 Bearbeiding inkl måleteknikk og materiallære, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal:

- ha bred kunnskap og forståelse for beregningsgrunnlaget av sveise-                                              forbindelser, skrueforbindelser og skruegrupper, limeforbindelser, press- og krympeforbindelser, rullelager, girkasser og akselberegninger

- ha kunnskap om aktuelle definisjoner og krav spesifisert i prosjekterings og konstruksjonsstandarder

- ha kunnskap om aktuelle definisjoner og krav spesifisert i kvalitetsstandarder og HMS-forskrifter

- ha kunnskap om kvalitetsstyring av prosjekter

- ha kunnskap om hvordan et implementert og fungerende kvalitets- og HMS-system påvirker en virksomhets effektivitet, lønnsomhet og funksjonsevne

- ha kunnskap om hvordan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter:

Studenten skal:

-  kunne identifisere og beregne kritiske konstruksjonsdetaljer,

-  kunne velge og dimensjonere maskindeler, bl.a. sveiseforbindelser, skruer/bolter, lager, lim/ krympeforbindelser samt beregning av aksler

- kunne bidra aktivt i styring av prosjekter slik at man oppnår riktig kvalitet, har fokus på HMS, og at utførelse er iht. standarder, lover og regler

- kunne bidra aktivt ved utarbeidelse av en kvalitetshåndbok inkludert utarbeidelse av prosedyrer

- kunne delta aktivt ved gjennomføring av kvalitetsrevisjoner og basert på dette kunne vurdere et kvalitetssystems hensiktsmessighet og effektivitet

- kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og kunne begrunne og reflektere over de valg som tas

- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstillingen.

Kompetanse:

Studenten skal:

- ha god forståelse for hvordan man løser varierende problemstillinger av sammensatte konstruksjonsdetaljer

- ha god forståelse og refleksjonsevne for de løsninger og beregnings-resultater som fremkommer også i et miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske perspektiv

-  ha god forståelse hvilke retningslinjer som gjelder ved bruk av prosjekterings og konstruksjon standarder

- ha tilstrekkelig kompetanse om kvalitets- og HMS-systemer til å kunne forstå viktigheten av slike systemer i forbindelse med forbedring av en virksomhets effektivitet og arbeidsmiljø

- kunne gjennomføre varierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe

- kunne formidle fagstoff og prosjektresultater skriftlig og muntlig


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratoriearbeid og øvinger med veiledning. 

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Konstruksjonselementer: 4 laboratorierapporter (sveiseforbindelse, skrueforbindelse, krympeforbindelse og limeforbindelse) skal være godkjent.

Kvalitetsstyring og standarder: Gjennomført, presentert og godkjent caseoppgave. Caseoppgaven omfatter prosjektbeskrivelse, og gjennomføring av prosjektet, hvor resultatet er et konstruert produkt som er klargjort til produksjon.

Prosjektplanlegging og gjennomføringen skal ivareta alle elementer slik at TOTAL KVALITETLEDELSE av prosjektet oppnås.

Stikkord: Innovasjon, Produktutvikling, effektmål, resultatmål, produktkvalitet, leveransekvalitet, gjennomføringskvalitet, effektkvalitet og HMS.

Caseoppgaven utføres slik at hver studentgruppe skal ut fra gjennom en ide-prosess velge et produkt de ønsker å få utviklet.

Gruppen formulerer en kravspesifikasjon og oversender bestillingen til en annen gruppe som skal stå for projektrealiseringen. Det skal opprettes et kunde leverandørforhold mellom gruppene, formålet med dette er å få øvelse i bestillingsprosessen hvor man må identifisere og beskrive ønsker og krav som leverandøren må innfri. Leverandøren må på sin side forholde seg til kundens forventninger og krav samt lover og regler.

Gruppestørrelse 2-4 personer

Omfang på prosjektet er 50 timer pr. student, det gis bokstavkarakter som vektlegges 25% av den totale karakteren i faget.

Eksamen og vurdering

Prosjektoppgaven teller 25% av den totale karakteren (bokstavkarakter settes på presentasjon og prosjektrapport

Skriftlig eksamen teller 75% av den totale karakteren (individuell skriftlig eksamen på 5 timer)

Besvarelsene må tilfredsstille minimumskrav for å bli vurdert som bestått (karakter E).

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: MAS-2604
  • Tidligere år og semester for dette emnet