vår 2022
MDV-1005 Medie- og dokumentasjonsvitenskapelig metode - 10 stp

Sist endret: 07.07.2022

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet Medie- og dokumentasjonsvitenskap. Studentene må ha avlagt eksamen i 60 studiepoeng i medie- og dokumentasjonsvitenskapelige emner. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en introduksjon til forskningmetoder for medie- og dokumentasjonsvitenskapelig forskning. Det gis en innføring i forskningsdesign og metoder for innsamling og analyse av data. Forskningsetiske og kildekritiske spørsmål vektlegges, samt ulike tilnærminger til tolkning av data.

Emnet gir grunnleggende kunnskaper som er nødvendige for å utvikle egne forskningsprosjekter i forbindelse med MDV-2035: Bacheloroppgaven i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Metodeemnet må være bestått før bacheloroppgaven kan leveres.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal du ha følgende utbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskap om ulike forskningsdesign og forskningsprosessen
 • kunnskap om innholdet i sentrale metodiske tilnærminger og analysemåter
 • en oversikt over relevante og troverdige kilder til statiske data
 • kunnskap om vitenskapelige og etiske krav til samfunnsfaglige undersøkelser

Ferdigheter

Du kan:

 • selvstendig bedømme fordelene og ulempene ved bruk av forskjellige forskningsmetoder
 • gjennomføre enkle kvantitative og kvalitative undersøkelser
 • vurdere forskningsarbeider ut fra vitenskapelige og etiske krav

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk eller engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer i semestrets første fem uker (ca. 10 timer per uke).

Emnet består av følgende deler:

 • forelesninger som gir oversikt over metodevalg, metodebruk og forskningsdesign
 • intensiv seminarundervisning i mindre grupper som konsenterer seg om bestemte former for datainnsamling som survey-undersøkelser, intervjuer og observasjon
 • forberedelse til metodeanvendelse under praksisoppholdet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan kan fremstille deg til eksamen:

 • Muntlig presentasjon av prosjektskisse knyttet til eget bachelorprosjekt.

Eksamen består av:

 • En ukes hjemmeeksamen på 8-10 sider over oppgitt emne.

Du skal beskrive et forskningsdesign med utgangspunkt i en medie- og dokumentasjonsvitenskapelig problemstilling. Metodevalg og metodebruk skal problematiseres og begrunnes; likeledes må forskningsetiske hensyn avklares.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen vurderes med bestått/ikke bestått

Ved ikke bestått eksamen kan kontinuasjonseksamen avlegges kort tid etter ordinær eksamen slik at du får anledning til å levere bacheloroppgaven som planlagt samme semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-1005